Skip to content

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Mae gwefannau’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) i Gymru www.gcccymru.gov.uk a www.npswales.gov.uk yn wefannau’r llywodraeth, a chânt eu rheoli gan Lywodraeth Cymru y cyfeirir ati wedi hyn fel ‘LlC’. Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau a’n Hamodau.

Caiff gwefan Llywodraeth Cymru a’i gwefannau cysylltiedig eu cynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi eu darllen. Drwy ddod i mewn i’r wefan hon a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau a’r Amodau hyn a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Eiddo Deallusol

Nodau perchnogol Llywodraeth Cymru yw enwau, delweddau a logos adnabod y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo ac/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Dylid cyfeirio ceisiadau i gael defnyddio ein logo at Dîm Brandio Cyfathrebu Corfforaethol Llywodraeth Cymru:
E-bost: logorequests@wales.gsi.gov.uk
Rhif ffôn: 0845 010 3300
Ffacs: 02920 82 3001

Hawlfraint y Goron

Caiff y deunydd sy’n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall. Ceir atgynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (heblaw’r Arfau Brenhinol a logos adrannau neu asiantaethau) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nad yw’r cyd-destun yn gamarweiniol. Os caiff unrhyw un o’r eitemau ar y wefan hon sydd dan hawlfraint y Goron ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar gyfer pobl eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint. Nid yw’r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn cynnwys deunydd ar y safle hwn y nodwyd bod gan drydydd parti hawlfraint arno. Rhaid cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint honno i atgynhyrchu deunydd o’r fath.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog defnyddwyr i greu dolenni hyperdestun at y wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth ar bolisi hawlfraint y Goron a’r trefniadau trwyddedu, gweler y canllawiau sydd ar gael ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus - www.opsi.gov.uk  

Hyperddolennu

Atom ni yn www.gcccymru.gov.uk a www.npswales.gov.uk. Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid oes gennym wrthwynebiad i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Dylai tudalennau gwe Llywodraeth Cymru lwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i’n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.

Perchnogion Safleoedd Porthol – Os ydych am gynnwys tudalennau gwe Llywodraeth Cymru ar safle porthol, cysylltwch â Webmaster@wales.gsi.gov.uk . Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich rhif ffacs a’ch cyfeiriad e-bost a rhowch ddisgrifiad o’ch safle porthol.

O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Nid yw cynnwys gwefannau ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig.

Diogelu rhag feirysau

Gwnawn bob ymdrech i archwilio a rhoi prawf ar ddeunydd ym mhob cam o’r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen wrthfeirysau ar ddeunydd a gaiff ei lawrlwytho o’r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data, neu os bydd difrod neu darfu ar eich system gyfrifiadur, yn sgil defnyddio deunydd a gafwyd o wefannau Llywodraeth Cymru.

Ymwadiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ei gorau glas i sicrhau bod yr wybodaeth ar ei gwefan yn gywir ond ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gamgymeriadau. Ni all Llywodraeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod o ganlyniad i ddefnyddio’r deunydd sydd ar ei gwefan. Nid yw Llywodraeth Cymru’n gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan arall y mae ei gwefan yn cysylltu â hi drwy hyperdestun.

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau gwefan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw ymhoniad na chymeradwyaeth a heb warantau o unrhyw fath, p’un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, peidio â thresmasu, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau yn y deunydd a geir ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, nac y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n ei darparu yn rhydd rhag feirysau neu’n dangos holl weithrediadau, cywirdeb a dibynadwyedd y deunyddiau.

Ni fyddwn o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â defnydd o wefannau Llywodraeth Cymru.

Bydd y Telerau a’r Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau a’r Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.