Skip to content

Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gennym?

Os ydych yn ddefnyddiwr sy'n cyrchu'r wefan yn ddienw fel aelod o'r cyhoedd, nid yw gwefan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn casglu nac yn storio gwybodaeth bersonol amdanoch; y cyfan a wna yw cofnodi'ch cyfeiriad IP, a gaiff ei adnabod yn awtomatig gan ein gweinydd gwe. Gelwir hyn yn 'ffeil cofnodi' a byddwn yn ei defnyddio i gasglu ystadegau'n ymwneud â defnyddio'r wefan.

Nid yw'r wefan hon yn defnyddio 'cookies' i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Rydym yn casglu dau fath o wybodaeth oddi wrth y rheini sy'n ymweld â'r wefan hon: adborth; a manylion tanysgrifio trwy e-bost.

Adborth

Croesawn eich sylwadau. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen inni gysylltu ag adrannau eraill o’r llywodraeth i gael gafael ar yr wybodaeth honno. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd angen inni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai y byddwch wedi rhoi caniatâd inni wneud hynny. Ar ôl i ni ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon e-bost

Mae rhai rhannau o’r wefan hon yn cynnig diweddariadau drwy’r e-bost. I dderbyn yr wybodaeth hon, bydd angen i chi gofrestru gan nodi eich cyfeiriad e-bost; enw defnyddiwr a chyfrinair. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth a ddarperir gennych â thrydydd partïon, ac rydym yn diogelu’r wybodaeth yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Rydym yn defnyddio’r technolegau a’r feddalwedd amgryptio ddiweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn cadw at safonau diogelwch llym er mwyn sicrhau na cheir mynediad ato heb ganiatâd. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti nac i adrannau eraill o’r llywodraeth.

Hysbysiad Diogelu data

Bydd Llywodraeth Cymru yn trafod data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi weithiau drwy’r post neu ffacs, dros y ffôn neu drwy e-bost neu wasanaeth negeseuon electronig arall ynglŷn â nwyddau a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi. Drwy roi eich manylion cyswllt inni, byddwch yn cydsynio i ni gysylltu â chi ar gyfer marchnata o’r fath.

Defnyddio'r wefan heb angen rhoi enw

Cewch chi ddarllen ein gwefan i gyd heb angen mewngofnodi.

Casglu gwybodaeth yn awtomatig

Fel pob gwefan arall, bydd y wefan hon yn cofnodi'n awtomatig ac yn ddienw y tudalennau a ddarllenir. At hynny, bydd y system gofnodi'n casglu gwahanol ddata eraill nad ydynt yn rhai personol (megis system weithredu, porwr neu dechnoleg gyrchu arall a ddefnyddiwyd, a chydraniad sgrîn cyfrifiadur pob ymwelydd). Bydd hefyd yn nodi cyfeiriad IP yr ymwelydd, er na fydd yn ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ymwelydd yn bersonol.

Dim ond ar ffurf data ystadegol dienw y caiff yr wybodaeth hon ei chydgasglu. Ni fydd y system yn casglu unrhyw ddata eraill. Bydd y data a gesglir yn parhau yn eiddo i Lywodraeth Cymru a dim ond i gynnal a gwella'r wefan y bydd y llywodraeth yn eu defnyddio.

Datgelu a hawl ymwelwyr i ddewis

Ni fydd Llywodraeth Cymru’n storio unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir am unigolion sy’n cyrchu gwefan y rhaglen oni bai eich bod wedi dewis rhoi eich manylion personol inni o’ch gwirfodd drwy e-bost, neu wrth holi ynghylch neu geisio am unrhyw un o’n gwasanaethau. Yn yr achosion hyn, dim ond er mwyn darparu’r wybodaeth neu’r gwasanaeth a geisiwyd gennych y bydd y data personol a rowch i Lywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio.

Hawl i weld eich gwybodaeth a chysylltu â ni

Os hoffech weld cofnod o unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi'i hanfon atom, neu os bydd gennych ymholiad neu g w yn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y wefan hon, cysylltwch â'r gwefeistr trwy anfon e-bost i'r cyfeiriad a ganlyn Webmaster@wales.gsi.gov.uk

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Byddwn yn adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gwyddoch bob amser pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.