Skip to content

Diweddariad ar yr Adolygiad Caffael

Diweddariad ar yr Adolygiad Caffael

Caiff cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer cwsmeriaid, cyflenwyr, staff a defnyddwyr gwasanaethau caffael eu trefnu ym mis Mai/Mehefin er mwyn annog mewnbwn i'r Adolygiad Caffael yng Nghymru.

Mae'r digwyddiadau yn rhan o gynllun cyfathrebu ac ymgysylltu sydd wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Goruchwylio Adolygiadau. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys cylchlythyr rheolaidd a llwyfan ar-lein ar gyfer rhannu dogfennau a chynnal trafodaethau.

Diben yr Adolygiad yw ailbennu rôl y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru.

Bydd yn datblygu cynigion sefydliadol ar gyfer defnyddio gwariant caffael blynyddol y sector cyhoeddus o £6bn er mwyn sicrhau llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cenedlaethau'r dyfodol ym mhob rhan o Gymru.

Bydd y cynigion yn cwmpasu amrywiaeth, cwmpas a model gwasanaethau y gall Llywodraeth Cymru eu darparu i'r sector cyhoeddus; yr arian sydd ei angen i gyflenwi'r gwasanaethau hynny; a'r trefniadau goruchwylio a chaffael sydd eu hangen er mwyn iddynt weithredu'n effeithiol. 

Bydd yr Adolygiad, y disgwylir ei gwblhau erbyn mis Medi eleni, yn cael ei gynnal fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid yn y sector cyhoeddus ar y cyd â byd busnes. Bydd yn:

  • dysgu o adborth cwsmeriaid y GCC a Gwerth Cymru 
  • dysgu o ganfyddiadau adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ar Gaffael Cyhoeddus a'r GCC
  • cefnogi cyflawni Ffyniant i Bawb
  • cefnogi cyflawni'r Cynllun Gweithredu Economaidd
  • achub ar unrhyw gyfleoedd caffael sy'n codi yn sgil gadael yr UE

Cyfarwyddwr y Prosiect yw Marion Stapleton a Rheolwr y Prosiect yw Nick Sullivan.

Mae Grŵp Rhanddeiliad a gadeirir gan Andrew Falvey o'r DVLA sydd hefyd yn aelod o'r Bwrdd Goruchwylio. Mae Grŵp Cyflenwi'r GCC hefyd yn cymryd y blaen wrth weithio ar gynigion.

Cyswllt: NPSCommunications@llyw.cymru