Skip to content

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Adolygiad Caffael

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Adolygiad Caffael

Mae Tîm yr Adolygiad Caffael yn gweithio ar adroddiad sylfaenol, gan ddarparu'r ffeithiau a'r ffigurau y tu ôl i'r model gwasanaeth cyfredol, ynghyd â rhai opsiynau lefel uchel ar gyfer modelau gwasanaeth yn y dyfodol.

Mae'r adroddiad sylfaenol yn dilyn cyflwyniad a roddwyd gan Jonathan Hopkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Masnachol a Chaffael, Llywodraeth Cymru, i Grŵp Rhanddeiliaid yr Adolygiad. Ymhelaethodd y Grŵp Cyflawni ar y gwaith o lunio'r adroddiad sylfaenol gan egluro'r broses i Dîm yr Adolygiad.

Yng nghyfarfod diwethaf y Grŵp Cyflawni, gofynnwyd i'r tîm ddatblygu rhai opsiynau lefel uchel ar gyfer modelau gwasanaeth yn y dyfodol, gan ystyried adborth cwsmeriaid ac amcanion yr Adolygiad.

Yng nghyfarfod mis Mai o'r Grŵp Cyflawni ystyrir yr adroddiad sylfaenol a throsolwg o opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r gwaith o ymgysylltu a chael adborth mwy eang yn parhau i gael ei gydlynu. Cyfarfu'r rhwydwaith o Benaethiaid Caffael llywodraeth leol ar 11 Ebrill lle y mynegwyd rhai safbwyntiau ar yr Adolygiad. Cadarnhawyd bod y Gwasanaeth Tân ac Achub, Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a'r sector gofal cymdeithasol yn chwarae mwy o ran.

Mae cyfarfodydd Bwrdd Trosolwg yr Adolygiad yn cael eu had-drefnu fel eu bod yn dilyn cyfarfodydd y Grŵp Rhanddeiliaid.

Dolenni: Y Wybodaeth Ddiweddaraf ar yr Adolygiad Caffael (Ebrill, 2018)

Cysylltwch â: NPSCommunications@llyw.cymru

Ffynhonnell: Tîm yr Adolygiad Caffael