Skip to content

Uchafbwyntiau rhanddeiliaid

Uchafbwyntiau rhanddeiliaid

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Mae ein rheolwr ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi mynychu nifer o gyfarfodydd gyda'n cwsmeriaid.

Ym mis Gorffennaf, mynychodd y fforwm Penaethiaid Caffael Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.

Er bod y cyfarfod cychwynnol yn fach, trafodwyd rhai pynciau ystyrlon iawn gan gynnwys:

  • Rhannu strategaethau Caffael ein gilydd gan ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
  • Rhannu eitemau sydd ar y gweill â'n gilydd ac enwi ein gilydd fel partïon â diddordeb yn y gwaith caffael sydd ar ddod, gan gefnogi fframweithiau GCC ar y cyd.
  • Deall goblygiadau Brexit o ran y swyddogaeth Caffael
  • Cyfleoedd i rannu'r adnoddau prin. Mae gan y grŵp fforwm ar eDendrocymru bellach i ledaenu a rhannu dogfennau

Mynychodd ein rheolwr ymgysylltu â rhanddeiliaid gyfarfod Fforwm Caffael Ceredigion hefyd, yng Ngorsaf Dân y Canolbarth a'r Gorllewin yn y caffi newydd

Datgelodd Mike Smith a Lee Pereira o Brifysgol Aberystwyth eu bod wedi arbed £150k ar eu cystadleuaeth TGCh ddiweddar a gynhaliwyd gan ddefnyddio'r swyddogaeth eArwerthiant ar eDendrocymru. Diolch i Brifysgol Aberystwyth am barhau i hyrwyddo eArwerthiannau.

Trafododd Heddlu Dyfed Powys sut mae'n bwriadu mesur yr effaith gymdeithasol ar Gymru ar ôl manteisio ar asesiad rhad ac am ddim gan ECS International. Roedd yn ddiddorol bod yr un pwnc wedi codi yng nghyfarfod Penaethiaid Caffael Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, lle cyflwynodd Victoria Rose-Piper y cwmni B Corps, sydd â'r gallu i asesu effaith gymdeithasol y cyflenwyr.

Rhannodd Cyngor Ceredigion nodau a chyfleoedd Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol ynghylch y gwaith caffael cydweithredol ar Fframwaith Eitemau Tafladwy ym maes Arlwyo sydd ar ddod. Gwnaeth y Cyngor hefyd rannu ei Strategaeth Caffael ddiwygiedig sydd â blaenoriaethau clir iawn, ac mae'r canlyniadau a ddymunir i gyd wedi'u cysoni â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn glir.

Rhannodd Ceredigion ei gynllun gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol er mwyn helpu eraill wrth ddatblygu eu cynlluniau gweithredu eu hunain.