Skip to content

Newidiadau staff o fewn ein tîmau caffael

Newidiadau staff o fewn ein tîmau caffael

Yn dilyn secondiad Sue Moffatt, bydd Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithdrefnau yn arwain Cyfarwyddiaeth Masnachol a Chaffael Llywodraeth Cymru ar sail dros dro interim.

Mae Dean wedi holi Jonathan Hopkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Masnachol a Chaffael, i gymryd cyfrifoldeb dros y GCC, Gwerth Cymru, Y Tîm Brexit Caffael Masnachol, TGCh Caffael Masnachol, Tîm Digidol a Data, Tîm Gwasanaeth Caffael Corfforaethol a'r Tîm Gwybodaeth Busnes gan adrodd yn uniongyrchol iddo ef.

Dean oedd yr Uwch Berchennog Cyfrifol ar gyfer yr Adolygiad o GCC/Gwerth Cymru felly mae eisoes ganddo fewnwelediad o ran gofynion caffael yn y sector cyhoeddus. Arweiniodd yr Adolygiad at y datganiad Gweinidogol ar 5 Medi. Roedd y datganiad yn amlinellu'r angen am strategaeth gaffael newydd yn seiliedig ar addasu'r GCC i fod yn sefydliad llai o faint a datblygu a chryfhau’r unedau datblygu polisi a chyflawni i fodloni anghenion rhanddeiliad.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd rhywfaint o newidiadau strwythurol cychwynnol yn digwydd tra bod Dean a'r uwch dîm rheoli yn ymgymryd ag adolygiad manylach o'r hyn fydd ei angen i gyflawni'r Datganiad Gweinidogol yn llawn. Mae'r datganiad ar gael yma.

Byddwn yn eich diweddaru wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo drwy gyfrwng y cylchlythyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch drwy e-bostio: NPSCommunications@llyw.cymru