Skip to content

Arbed mwy na thraean ar ddarnau sbâr cerbydau

Arbed mwy na thraean ar ddarnau sbâr cerbydau

Dengys astudiaeth achos newydd gan y GCC sut y llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gyflawni arbedion o 35 y cant ar ddarnau sbâr cerbydau dwy ddefnyddio fframwaith gwasanaeth a reolir newydd.

Yn hanesyddol, roedd cymhlethdod yn atal gwaith caffael ar sail Cymru gyfan. Fodd bynnag, drwy weithio gyda'n cwsmeriaid, goresgynnodd y GCC yr heriau. Rydym wedi gweithredu gwasanaeth siop un stop a reolir. Mae'r gwasanaeth yn mynd i'r afael ag anghenion lleol ond yn ysgogi arbedion maint hefyd.

Mae'r cyngor yn gwneud arbedion arian parod sylweddol drwy ddefnyddio fframwaith y GCC ar gyfer Cyflenwi Darnau Sbâr Cerbydau a Chynhyrchion Cysylltiedig. Mewn un enghraifft, gwnaeth arbed dros deirgwaith ei gostau blaenorol - £1,117.28 - ar un anfoneb yn unig drwy ddefnyddio Fleetwheel.  

Mae'r fframwaith yn darparu darnau sbâr yn gyflymach ac mewn ffordd fwy hyblyg, gan sicrhau bod cerbydau'n cael eu defnyddio eto yn gyflym. Mae'n cefnogi'r economi leol, gan annog cyflenwyr lleol i fasnachu gyda chwsmeriaid y GCC drwy ddarparwr y gwasanaeth a reolir.

Mae'r cyngor wedi arbed ar lwyth gwaith swyddfa drwy gyfuno gwaith anfonebu. Mae'n haws delio ag un pwynt cyswllt a fydd yn dod o hyd i arbedion drwy brofi'r farchnad ac mae'r llwybr i'r farchnad yn cydymffurfio â rheoliadau caffael yr UE.

Mae'r fframwaith yn briodol ar gyfer y dyfodol i ddiwallu anghenion newidiol, yn gwneud unrhyw wariant yn haws ei weld ac yn darparu prisiau cyson ledled Cymru ar gyfer darnau sbâr tebyg am debyg.

Dywedodd Kevin Lewis, Rheolwr Fflyd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot:

“Ers peth amser gwnaethom drafod llwybr i gaffael darnau sbâr mewn ffordd gydsyniol ym mhob rhan o sector cyhoeddus Cymru. Mae hwn yn faes gwariant mawr ar gyfer pob awdurdod lleol ac yn rhywbeth yr oedd ei angen ers amser maith. Roedd ymdrechion blaenorol i roi fframwaith ar waith wedi methu oherwydd faint o waith oedd dan sylw. Fodd bynnag, gyda'i brofiad gyda Phartneriaeth Caffael Gogledd Cymru, mae'r GCC wedi llunio fframwaith ymarferol.”

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

Dolenni

Astudiaeth Achos Darnau Sbâr Cerbydau a Chynhyrchion Cysylltiedig

Fframwaith Darnau Sbâr Cerbydau a Chynhyrchion Cysylltiedig, (angen mewngofnodi i GwerthwchiGymru)

Categori Fflyd a Thrafnidiaeth

Am ragor o wybodaeth anfonwch neges e-bost i NPSFleet@llyw.cymru