Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cyfarfod Grŵp Fforwm Categori Ymgynghoriaeth Adeiladu

Cynhelir cyfarfod Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer Ymgynghoriaeth Adeiladu er mwyn trafod y Cytundeb Ymgynghoriaeth Eiddo newydd a fydd yn cymryd lle NPS-PS-0004 Ymgynghoriaeth Adeiladu Eiddo yn ddiweddarach eleni.

Cynhelir y cyfarfod ar ffurf fideogynadledda rhwng swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno a Bedwas ar 18 Ebrill 2018 rhwng 1pm a 3.30pm.

Bydd y cyfarfod hefyd yn canolbwyntio ar gytuno ar drefniadau terfynol y gwaith caffael, gan gynnwys y fanyleb a'r telerau.

Mae croeso i gynrychiolwyr o'n sefydliadau cwsmeriaid. Cysylltwch â NPSprofessionalservices@llyw.cymru os hoffech fynychu.

Ymgynghoriaeth Adeiladu

Cynhelir sesiwn hyfforddi undydd ar Gontract Gwasanaethau Proffesiynol newydd NEC 4, a dyma efallai fydd y telerau a ddefnyddir wrth adnewyddu ein Fframwaith Ymgynghoriaeth Eiddo yn ddiweddarach eleni. Darperir yr hyfforddiant hwn gan Thomas Telford Limited, ac mae am ddim. 

Cynhelir y digwyddiad yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Tŷ Ladywell yn y Drenewydd rhwng 9:30 a 16:30 ddydd Llun 30 Ebrill. Nodwch fod lleoedd yn brin; felly dim ond un ymgeisydd fesul sefydliad cwsmeriaid a gaiff gofrestru i ddechrau. Os hoffech ddod, e-bostiwch NPSProfessionalservices@llyw.cymru. Y cyntaf i'r felin fydd hi.

Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Cymraeg 

Rydym yn ceisio gwybodaeth am y defnydd o'r cytundeb Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd. Hoffem glywed am y canlynol gan gwsmeriaid:

  • Pa wasanaethau rydych chi'n eu prynu? Cyfieithu a/neu Gyfieithu ar y Pryd?
  • A ydych yn caffael y gwasanaethau hyn drwy'r Fframwaith GCC presennol?
  • Os felly, faint rydych chi'n ei wario bob blwyddyn?

Cynhelir cyfarfod Grŵp Fforwm Categorïau ddydd Iau 10 Mai rhwng 1pm a 16.00pm yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Medwas a Chyffordd Llandudno (ar ffurf fideogynadledda). Croesewir cynrychiolwyr o'n sefydliadau cwsmeriaid. Cysylltwch â NPSProfessionalServices@llyw.cymru os hoffech gymryd rhan.

Hyfforddiant cyfreithiol

Cynigir ystod eang o ddigwyddiadau briffio a hyfforddiant cyfreithiol am ddim ac am ffi gan gyflenwyr ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr.

Mae'r amserlen ar gael yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch post isod.

Cysylltwch â: NPSProfessionalServices@llyw.cymru