Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol Ionawr 2018

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol Ionawr 2018

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol Ionawr 2018

Dyfarnu contract – Gwelliannau a chyngor effeithlonrwydd ynni cartref: Rhaglen Cymru Gynnes

Dyfarnwyd contract y Darparwr Gwasanaeth i Reoli a Chyflwyno Cynllun Tlodi Tanwydd Cymru gyfan a Arweinir gan Alw (Nyth) i British Gas New Heating Limited a disgwylir i’r contract ddechrau ym mis Ebrill 2018.

Gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd Cymraeg

Cyhoeddwyd hysbysiad tybiannol ar gyfer adnewyddu’r fframwaith Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd.

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu’r cytundeb newydd. Bydd bwlch byr rhwng diwedd y fframwaith presennol (Mehefin 2018) a dyddiad gweithredol y fframwaith newydd (Hydref 2018), gan ein bod yn bwriadu cyd-amseru’r broses gaffael â’r calendr ar gyfer arholiadau cyfieithu proffesiynol. Gall cwsmeriaid ddyfarnu contractau yn ôl y gofyn (yn uniongyrchol neu drwy fini-gystadleuaeth) o dan y fframwaith presennol, cyn y dyddiad dirwyn i ben er mwyn darparu ar gyfer y misoedd hynny rhwng y ddau ddyddiad a sicrhau parhad gwasanaethau. I gael rhagor o gyngor am hyn, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar 8 Ionawr 2018.

Mae’r adroddiad canlyniadau ar gyfer cyfarfod y Grŵp Fforwm Categorïau a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr bellach ar gael ar GwerthwchiGymru.

Os hoffech gymryd rhan yn y Grŵp Fforwm Categorïau a chael gwybod am y cyfarfod nesaf, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Hyfforddiant cyfreithiol

Mae cyflenwyr ar y fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr yn cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol. Mae rhai ohonynt am ddim ac mae’n rhaid talu am eraill. Mae’r amserlen ar gael yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Ymgynghoriaeth adeiladu (eiddo)

Mae’r cytundeb hwn bellach wedi’i ymestyn hyd at fis Rhagfyr 2018 a gwnaed nifer fach o ddiwygiadau i brisiau. Gellir gweld yr adnodd tywallt wedi’i ddiweddaru ar GwerthwchiGymru.

Yn dilyn y digwyddiadau llwyddiannus i gyflenwyr ddiwedd y flwyddyn diwethaf, rydym bellach yn adolygu’r adborth a gafwyd er mwyn sicrhau bod canlyniad unrhyw ymarfer tendro yn bodloni gofynion cwsmeriaid yn briodol. O ganlyniad, mae’r dyddiad ar gyfer cyhoeddi unrhyw hysbysiad contract wedi’i ohirio gan ein bod yn cynnal gwaith ymgysylltu pellach â’r farchnad a chwsmeriaid.

Hysbysiadau gwybodaeth ymlaen llaw

Cynllun Tlodi Tanwydd Cymru Gyfan Seiliedig ar Ardaloedd (Arbed) Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar 22 Medi 2017.

Mae’r ddogfennaeth dendro wrthi’n cael ei llunio ar hyn o bryd a disgwylir i’r Hysbysiad Contract gael ei gyhoeddi cyn diwedd mis Ionawr 2018.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru