Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo)

Mae'r gwaith i adnewyddu'r fframwaith ymgynghoriaeth eiddo yn parhau i fynd rhagddo. Mae'r arfarniad o'r opsiynau yn barod i'w gymeradwyo ac mae'r fanyleb yn cael ei drafftio ar hyn o bryd. Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn, ac nad ydych wedi cyfrannu at y broses eto, e-bostiwch NPSprofessionalservices@llyw.cymru. Byddem yn fwy na pharod i drafod eich gofynion.

Cyfieithu Cymraeg

Mae gwaith yn mynd rhagddo i adnewyddu'r fframwaith gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd yn Gymraeg. Cytunodd y Grŵp Fforwm Categori ar yr arfarniad o'r opsiynau yr wythnos diwethaf, ac mae'r adroddiad canlyniadau ar gael ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig). Os oes gan unrhyw sefydliad cwsmer ddiddordeb mewn gwerthuso cwestiynau technegol y tendr, anfonwch ddatganiad o ddiddordeb at: Karen.roberts3@llyw.cymru.

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad llwyddiannus ar 22 a 25 Mai i godi ymwybyddiaeth ymhlith cyflenwyr, a daeth mwy na 50 o gyflenwyr i'r digwyddiadau hyn. Mae sleidiau'r cyflwyniad a roddwyd yn y digwyddiad ar gael ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig).

Dylai cyflenwyr sydd â diddordeb gofrestru ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) er mwyn cael yr hysbysiad contract pan gaiff ei gyhoeddi yn ddiweddarach ym mis Mehefin.

Rheoli a Chyflawni Cynllun Tlodi Tanwydd Cymru Gyfan Seiliedig ar Ardaloedd (Arbed 3)

Mae cynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Arbed 3 wedi cael ei ddyfarnu i fenter ar y cyd; Arbed am Byth, sy'n cynnwys Everwarm Ltd a'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Mae'r cynllun newydd wrthi'n cael ei roi ar waith a bydd digwyddiadau ymgysylltu â chyflenwyr yn cael eu cynnal yn fuan er mwyn i is-gontractwyr fod yn rhan o'r gwaith o ddarparu'r cynllun. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar GwerthwchiGymru maes o law.

Ymgynghoriaeth TAW a Gwasanaethau Ariannol

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnig ar gyfer y fframwaith hwn bellach wedi mynd heibio. Mae disgwyl i'r fframwaith fynd yn fyw ym mis Gorffennaf 2018, a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn ein cylchlythyr nesaf.