Skip to content

Procurex Cymru Byw!

Procurex Cymru Byw!

Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad Procurex Cymru Byw ar 6 Hydref 2016 yn Arena Motorpoint Caerdydd.

Bu i dros 1000 o gynrychiolwyr fynychu’r cynulliad mwyaf erioed yng Nghymru o weithwyr caffael proffesiynol a chynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Roedd y digwyddiad yn cynnig cyfle unigryw i’r sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru:

  • arddangos y cyfoeth o arloesi sy'n digwydd yn y maes caffael ar draws Cymru
  • rhwydweithio a chydweithio gyda dros 68 o fusnesau oedd yn arddangos eu gwasanaethau yn eu stondinau
  • gwella eu sgiliau a gwybodaeth o faterion sy’n gysylltiedig â chaffael mewn amrywiaeth o barthau hyfforddiant, cymorth ac arweiniad
  • casglu gwybodaeth am fframweithiau cydymffurfio’r UE
  • Cael mwy o wybodaeth am bolisïau sy’n effeithio ar faes caffael yng Nghymru.

Bu i’r Athro Mark Drakeford AC, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol roi’r brif araith gan ganolbwyntio ar y Ddeddf Gaethwasiaeth Newydd, Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol, a datblygu Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Bu i’r themâu allweddol yma barhau drwy gydol y dydd mewn cyfres o barthau ymgysylltu a pharthau siaradwyr.

Roedd niferoedd llawn o staff Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Gwasanaethau Caffael Corfforaethol, Gwerth Cymru, Caffael Trafnidiaeth, Gwerthwch i Gymru a Busnes Cymru ar gael i roi cyngor a chymorth ym Mhafiliwn Llywodraeth Cymru drwy gydol y dydd.

Bu i’r tîm ePS hefyd gael diwrnod prysur iawn yn y clinig galw heibio yn y Parth eGaffael, gan gynnig cyfle i gynrychiolwyr ryngweithio a dysgu mwy am y gwasanaethau electronig a'r dechnoleg oedd ar gael.

Galeri 2016 (dolen allanol).

Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau’r digwyddiad ac yn gobeithio y byddwn yn eich gweld eto yn Procurex Cymru Byw y flwyddyn nesaf, fydd yn cael ei gynnal ar 2 Tachwedd 2017.