Skip to content

Gwefan Paratoi Cymru

Gwefan Paratoi Cymru

Gan ragweld y pryderon am effeithiau posibl Brexit heb gytundeb ar Gymru, mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan newydd er mwyn rhoi sicrwydd a chyngor i ddinasyddion.

Mae gwefan Paratoi Cymru yn un ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth i bobl Cymru sy'n cynnwys gwybodaeth am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i baratoi ar gyfer effaith sylweddol Brexit 'heb gytundeb'. Mae'n rhoi canllawiau a chyngor ar gyfer dinasyddion a sefydliadau ledled Cymru ar y camau y mae angen eu cymryd i baratoi ar gyfer y canlyniad hwn.

Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i bobl sy'n byw yng Nghymru, busnesau a'r economi, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, addysg a sgiliau, yr amgylchedd ac amaethyddiaeth, cynhwysiant cymunedol, gwasanaethau lleol a'r trydydd sector.

Yn ogystal â darparu cyngor gan Lywodraeth Cymru, mae'n cyfeirio pobl a sefydliadau at gyngor perthnasol gan gyrff allanol ar sut i baratoi, gan gynnwys canllawiau gan Lywodraeth y DU lle y bo'n briodol.

Mae'r wefan ar gael yma: llyw.cymru/paratoi-cymru