Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

 Cyfarfod a gweithdai iechyd galwedigaeth y Grŵp Ffocws Cwsmeriaid

Caiff cyfarfod a gweithdai iechyd galwedigaethol y Grŵp Ffocws Cwsmeriaid eu cynnal ddydd Iau 19 Ebrill yng Nghanolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 10am a 3.30pm.

Bydd yr agenda yn cynnwys effaith y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ar wasanaethau iechyd galwedigaethol a gwybodaeth feddygol, gan nodi perchenogion gwybodaeth a chamau gweithredu gofynnol. 

Hefyd, trafodir datblygiad manylebau gwasanaethau, systemau meddalwedd iechyd galwedigaethol a thempledi rheoli ac adrodd ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer rheolwyr iechyd galwedigaethol ac adnoddau dynol.

Cyfle olaf i gwblhau'r arolwg o iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

Dyma'ch cyfle olaf i gwblhau ein harolwg ar-lein er mwyn cefnogi fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig.

Cafodd yr arolwg ei lansio ym mis Mawrth er mwyn casglu gwybodaeth am y gwasanaethau y mae cwsmeriaid wedi'u contractio ac am eu sicrhau yn y dyfodol. Bydd yr atebion yn helpu i lunio'r fanyleb yn y dogfennau Gwahoddiad i Dendro ar gyfer cytundeb fframwaith newydd Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig Cymru Gyfan, y disgwylir iddo ddechrau ar 1 Ebrill 2019.

Mae'r arolwg yn gofyn am wybodaeth fanwl am y canlynol:

  • gwasanaethau iechyd galwedigaethol
  • rhaglenni cymorth i gyflogeion a gwasanaethau cwnsela
  • cynlluniau gofal llygaid
  • gwasanaethau ffisiotherapi
  • gwasanaethau sganio'r corff
  • meddygon arbenigol
  • ail farn
  • gofynion ad hoc

Rydym hefyd yn gofyn i chi nodi faint o gyflogeion sydd gan eich sefydliad, cyfnod contractau presennol a'u gwerth blynyddol, nifer yr atgyfeiriadau ac ati.

Bydd yr arolwg yn cau ddydd Mawrth 10 Ebrill 2018.

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth o'r arolwg i ddatblygu crynodeb o'r galw i'w ddefnyddio yn y gweithdy ar 19 Ebrill 2018. 

Cyswllt: NPSPeopleServices@llyw.cymru