Skip to content

Amserlen 5 mlynedd y GCC

Amserlen 5 mlynedd y GCC

Dim ond dau o'r fframweithiau caffael a gynllunnir gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn y flwyddyn nesaf yw Prynu Cerbydau ac Ymgynghoriaeth TAW.

Maent yn rhan o amserlen pum mlynedd newydd o waith caffael a gynlluniwyd sydd werth dros £500 miliwn. Mae'r amserlen wedi cael ei chyhoeddi yn dilyn cryn ymgysylltu â'r sefydliadau sector cyhoeddus a fyddai'n prynu'r nwyddau a'r gwasanaethau.

Dros y pum mlynedd nesaf, mae'r GCC yn bwriadu adnewyddu cyfanswm o 48 o'i fframweithiau sy'n bodoli eisoes a sefydlu 18 o fframweithiau newydd.

Dywedodd Rheolwr Categorïau'r GCC, Paul Griffiths,

"Rwy'n ddiolchgar i'n holl gwsmeriaid a wnaeth roi o'u hamser i roi eu barn a'u sylwadau am yr amserlen. Mae'r adborth a gafwyd gan dros 30 o sefydliadau wedi bod yn bwysig iawn o ran blaenoriaethu gwaith a datblygiad cyffredinol yr amserlen.

"Rydym yn ymgorffori egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi ar draws amserlenni pob categori. Bydd hyn yn ein galluogi i helpu ein cwsmeriaid i fuddsoddi mewn Cymru lewyrchus a darparu gwasanaethau a fydd yn cefnogi cenedlaethau'r dyfodol yn ogystal â chyflawni arbedion a all gefnogi a chynnal gwasanaethau rheng flaen."

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r amserlen, cysylltwch â Paul.Griffiths1@llyw.cymru