Skip to content

Polisi Cyfrifon Banc Prosiectau Newydd (2018)

Polisi Cyfrifon Banc Prosiectau Newydd (2018)

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio polisi Cyfrifon Banc Prosiectau newydd, yn weithredol o 1 Ionawr 2018.

Mecanweithiau yw Cyfrifon Banc Prosiectau i fynd i'r afael ag arferion taliadau gwael yng nghadwyni cyflenwi'r sector cyhoeddus drwy hwyluso taliadau teg a phrydlon. Mae Cyfrifon Banc Prosiectau hefyd yn diogelu isgontractwyr yn y gadwyn gyflenwi rhag ansolfedd y prif gontractwr. Canolbwyntia'r polisi newydd ar adrannau Llywodraeth Cymru y mae'n ofynnol iddynt ddefnyddio Cyfrifon Banc Prosiectau ar bob contract adeiladau a seilwaith a ariennir yn gonfensiynol, a chontractau gwasanaethau a ariennir yn llawn neu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru sy'n werth £2m neu fwy. Mae'r polisi hefyd yn ceisio hyrwyddo'r defnydd o Gyfrifon Banc Prosiectau fel arfer gorau i gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru.

Er bod y polisi'n canolbwyntio’n bennaf ar weithgareddau caffael adrannau Llywodraeth Cymru, dylai cyrff sector cyhoeddus ymgyfarwyddo â'r polisi, oherwydd lle maent yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru e.e. Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, gall fod angen ystyried Cyfrifon Banc Prosiectau ar gyfer yr amodau ariannu.

Mae Cyfrif Banc Prosiect - Nodyn Cyngor Caffael Rhagfyr 2017 a'r ddogfen'Guidelines for deploying Welsh Government’s Project Bank Account policy’ ar gael drwy wefan y Canllaw Cynllunio Caffael, yn y Pecyn Cymorth Polisi ac Adnoddau.

Ceir Datganiad Ysgrifenedig gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, yn cyhoeddi'r polisi

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r blychau negeseuon e-bost canlynol:
Cydweithwyr Llywodraeth Cymru, e-bostiwch flwch negeseuon e-bost Gwasanaethau Caffael Corfforaethol: CPSProcurementAdvice@llyw.cymru
Cydweithwyr y sector cyhoeddus, e-bostiwch dîm polisi Gwerth Cymru: VWPolicy@llyw.cymru

Ffynhonnell: Gwerth Cymru