Skip to content

Hyfforddiant Proffesiynol NEC3 - Gweithdai Datblygu Arferion Gorau

Hyfforddiant Proffesiynol NEC3 - Gweithdai Datblygu Arferion Gorau

Bu i dros 90 o gynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus fynychu dau ddigwyddiad ym mis Hydref a hwyluswyd gan y GCC ac a’i gynhaliwyd gan un o ddarparwyr fframwaith y GCC, sef WSP.

Bu i’r digwyddiadau, a gynhaliwyd yng Ngogledd a De Cymru, roi dealltwriaeth glir i’r cynrychiolwyr o sut i ddatblygu a chyflawni prosiectau gan ddefnyddio telerau ac amodau proffesiynol NEC3. Hefyd, roedd tîm Gwasanaethau Proffesiynol y GCC ar gael i egluro sut y gellid defnyddio eu fframweithiau ymgynghori presennol ar adeiladu yn effeithlon ac yn hyblyg er mwyn galluogi sefydliadau i fodloni eu hanghenion busnes. Roedd y digwyddiadau hefyd yn rhoi cyfle i rwydweithio’n helaeth ymysg y cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus oedd yn bresennol.

Roedd y GCC yn falch iawn o gael y cyfle i wella ymgysylltu â’r sefydliadau oedd yn bresennol, ac yn ddiolchgar iawn am yr adborth a dderbyniwyd. Bydd y syniadau a gyflwynwyd yn cael eu hystyried gan y GCC er mwyn helpu i ysgogi swît fframwaith fydd yn gwella’n barhaus ar gyfer cwsmeriaid. Hoffai’r GCC ddiolch i WSP am gynnal y digwyddiadau.

Mae ystyriaeth yn cael ei roi i gynnal mwy o sesiynau hyfforddi ychwanegu gwerth y gall y GCC eu hwyluso ar ran cwsmeriaid. Hefyd, bydd dogfennaeth a chanllawiau fframwaith wedi’u diweddaru, fydd yn galluogi cwsmeriaid i gofleidio'r defnydd o Wasanaethau Proffesiynol NEC3 yn fwy effeithiol, ar gael yn fuan drwy adran Contractau ac Adnoddau’r GCC ar Gwerthwch i Gymru.

Gall unrhyw sefydliad sy’n dymuno cyfarfod â’r GCC er mwyn trafod sut y gall y swît fframwaith fodloni eu hanghenion gysylltu â blwch postio’r gwasanaethau proffesiynol ar NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk.