Skip to content

Mini-gystadlaethau - dechreuwch wneud arbedion heddiw!

Mini-gystadlaethau - dechreuwch wneud arbedion heddiw!

Ar hyn o bryd mae’r GCC yn cydlynu nifer o fini-gystadlaethau caffael ar ran sefydliadau cwsmeriaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyluniwyd y rhain i ysgafnhau baich cwsmeriaid sy’n ymgymryd â phroses dendro lawn, ac er mwyn helpu i ysgogi gwell cyfraddau arbedion.

Mae nifer o gwsmeriaid eisoes wedi manteisio ar y cyfle hwn, ac wedi adrodd am arbedion da hyd yma.

Dywedodd Sue Day, Swyddog Caffael Strategol, Cyngor Sir Fynwy:

“Yn ddiweddar mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymryd rhan mewn nifer o fini-gystadlaethau cydweithredol a gynhaliwyd gan y GCC; roedd y nwyddau dan sylw yn cynnwys Staff Asiantaeth, Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig, a Chardiau Tanwydd.  Fel awdurdod lleol bychan rydym yn ddibynnol iawn ar fframweithiau’r GCC fel ein llwybr i’r farchnad; mae’n ysgafnhau’r baich o gynnal proses dendro lawn ac mae’n darparu arbedion maint allai arwain at fwy o arbedion mewn perthynas â chyfraddau fframwaith y cytunwyd arnynt eisoes. Byddwn yn parhau i archwilio cyfleoedd i gydweithredu yn y dyfodol gyda chymorth ein cydweithwyr yn y GCC.”

Yn ddiweddar bu i’r GCC arwain cystadleuaeth gydweithredol arall o dan fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth, gan gydlynu gofynion cyffredin wyth o awdurdodau lleol yn Ne Cymru, a rannwyd yn ddwy ardal ddaearyddol - De Orllewin Cymru a De Ddwyrain Cymru. 

Roedd gan y cystadlaethau cydweithredol ychwanegol yma werth contractau cyfunol o bron i £40m, ac yn dilyn yr ymarferiad caffael a arweiniwyd gan y GCC, adroddwyd am arbedion o tua 5% yn erbyn y cyfraddau fframwaith. 

Hoffai’r GCC ddiolch i sefydliadau cwsmeriaid am ddarparu gwybodaeth am eu gofynion penodol ac am gynorthwyo gyda gwerthuso cyflwyniadau cyflenwyr. Mae Gwasanaethau Pobl y GCC yn awyddus i roi cymorth i unrhyw sefydliad cwsmer wrth gynnal mwy o gystadlaethau yn erbyn y fframwaith yma. Cysylltwch â NPSPeopleServices@cymru.gsi.gov.uk i fynegi diddordeb. 

Hefyd, mae’r adborth gan gwsmeriaid ar fini-gystadlaethau cydweithredol o dan Gyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae’r GCC nid yn unig yn ceisio ysgafnhau’r baich o gydlynu’r mini-gystadlaethau oddi ar ysgwyddau cwsmeriaid, ond mae pob un a gynhaliwyd hyd yma wedi creu arbedion. Hyd yma mae’r GCC wedi cynnal mini-gystadlaethau ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, Gwynedd, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell Nedd Port Talbot a Chynghorau Powys.

Mae cwsmeriaid y GCC wedi adrodd am arbedion o rhwng 9% - 36% drwy ddyfarnu uniongyrchol drwy’r fframwaith hwn.

Drwy fini-gystadlaethau cydweithredol a gynhaliwyd gan y GCC ar ran cwsmeriaid, adroddwyd am  arbedion o rhwng 10% - 26%.

Mae mini-gystadlaethau wedi helpu i gwsmeriaid y GCC greu arbedion ychwanegol o 2% ar gyfartaledd. 

Os oes gan unrhyw gwsmer unrhyw anghenion a’u bod yn awyddus i archwilio mwy ar fini-gystadlaethau, cysylltwch â NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk.

Mae Gwasanaethau Proffesiynol y GCC wedi hwyluso nifer o fini-gystadlaethau drwy ei swît o fframweithiau ac mae’n awyddus i gefnogi unrhyw fini-gystadlaethau cydweithredol wrth symud ymlaen. Mae’r GCC yn arbennig o awyddus i gefnogi sefydliadau unigol sy’n fabwysiadwyr cynnar y trefniadau Gwasanaethau Yswiriant a gynigiwyd yn ddiweddar.

Ym mis Mai eleni, bu i’r tîm gynnal mini-gystadleuaeth fawr ar ran tîm Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Roedd angen i’r tîm symud yn gyflym i ymgysylltu â chontractwr er mwyn cynnal arolygon adeiladau o sampl sylweddol o ysgolion Cymru yn ystod yr haf. Gan ddefnyddio elfen Gwasanaethau Proffesiynol Ystadau fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu'r GCC, bu i’r GCC weithio â’r tîm Ysgolion er mwyn datblygu manyleb cyn y mini-gystadleuaeth. Yn dilyn proses gaffael sydyn a chwbl gydymffurfiol, penodwyd contractwr oedd yn gallu cyflawni rhaglen o arolygon o fewn yr amser angenrheidiol, o fewn y gyllideb ac i’r safon angenrheidiol. Heb y fframwaith hwn, ni fyddid wedi gallu gweithredu o fewn yr amserlenni heriol.

Ar hyn o bryd, mae’r GCC yn cynnal mini-gystadleuaeth ar gyfer ystadegau Rheoli Gwrthdrawiadau ar draws pedwar awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru dan arweiniad Cyngor Torfaen. Mae’r ymarferiad hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal drwy fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu'r GCC. Mae cymorth y GCC wedi ysgafnhau’r baich adnoddau fyddai fel arall wedi cael ei ysgwyddo gan dimau caffael a chyfreithiol yr awdurdodau hyn.

I gael mwy o wybodaeth ar fini-gystadlaethau Yswiriant neu Ymgynghoriaeth Adeiladu, cysylltwch â NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk.