Skip to content

A yw eich sefydliad wedi cofrestru i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi?

A yw eich sefydliad wedi cofrestru i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi?

Mae mwy o gyrff y sector cyhoeddus, gan gynnwys Prifysgolion Cymru, y pedwar heddlu a phedwar awdurdod lleol bellach wedi cofrestru'n ffurfiol i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Nod y Cod yw sicrhau bod gweithwyr mewn cadwyni cyflenwi yn y sector cyhoeddus yn cael eu cyflogi'n gyfreithlon ac yn deg, ac na chaiff caethwasiaeth ac arferion cyflogaeth anfoesegol eu goddef.

Nid yw'n ofynnol sicrhau bod pob polisi ar gyfer dileu arferion anfoesegol ar waith er mwyn cofrestru. Rhaid bod sefydliadau'n barod i ymrwymo i gymryd camau a gweithio tuag at roi'r holl bolisïau ar waith yn eu cadwynau cyflenwi.

Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo'r Cod i gyflenwyr drwy weithgarwch caffael y GCC a thrwy ei Wasanaethau Caffael Corfforaethol ei hun. O ganlyniad, mae hyd yn oed mwy o gyflenwyr Llywodraeth Cymru yn dechrau cofrestru.

Rydym hefyd wedi sefydlu cymuned fuddiant i'r sector cyhoeddus er mwyn rhannu cynnydd ac arbenigedd o fewn y sector. Bydd y grŵp yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 8 Chwefror yn Abertawe. Bydd y cyfarfod yn cynnwys cyfres o weithdai cyfochrog ar gyfer rhannu arfer da wrth fynd i'r afael â rhai o ymrwymiadau'r Cod.

Os hoffech ymuno â'r grŵp neu fynychu'r gweithdy, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at sue.hurrell@llyw.cymru

Mae gwe-dudalen sy'n dangos rhai Canllawiau ymarferol er mwyn helpu i roi'r Cod ar waith ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/cod-ymarfer

Ffynhonnell: Gwerth Cymru