Skip to content

Diwrnod Sector Addysg Bellach

Diwrnod Sector Addysg Bellach

Yn ystod y chwe mis diwethaf mae’r GCC wedi parhau i ymgysylltu â cholegau Addysg Bellach (AB) yng Nghymru er mwyn deall y sector yn well a gwella mynediad at gyfleoedd caffael cydweithredol.

Bu i Ddiwrnod Sector AB cyntaf y GCC gael ei gynnal ar 22 Medi, a gyda chynrychiolaeth o naw o’r 14 coleg ar draws Cymru. Dyluniwyd yr agenda i annog cymaint o drafodaeth â phosibl.

Bu i Pete Standfast, Pennaeth Caffael Prifysgol Met Caerdydd ac aelod o Fwrdd y GCC dros Addysg Bellach, agor y cyflwyniadau gan esbonio sut mae’r sector AB wedi mabwysiadu’r Datganiad Polisi Caffael Cymru. Hefyd cafwyd siaradwyr gwych o Atamis ar brosiect Dadansoddi Gwariant Cydweithredol, a Barclaycard ar Daliadau Manwl, ymysg offerynnau eGaffael eraill.

Hefyd bu i’r rhai a fynychodd gael cyfle i gael sgyrsiau un i un gyda chynrychiolwyr categori'r GCC. Daeth i’r amlwg bod y cyfle i ofyn cwestiynau penodol yn un o brif fuddion y diwrnod. Cafwyd digon o amser i rwydweithio rhwng  pawb oedd yn bresennol, gan ganfod y pethau sy’n gyffredin ymysg cydweithwyr yn ogystal â meysydd sydd angen ymagwedd bwrpasol.

Dywedodd Julie Harrison, Pennaeth Rhanddeiliaid a Rheoli Busnes y GCC:

“Mae’n wych gweld y lefel ymgysylltu gadarnhaol sydd gennym â’r sector AB. Bu a wnelo’r diwrnod yma â gwrando ar y sector a sicrhau bod ein darpariaeth yn gweddu i’w hanghenion. Rydym eisiau hwyluso cydweithredu er mwyn galluogi colegau AB i elwa cymaint â phosibl o wasanaethau’r GCC.”

Bu i’r rhai a fynychodd roi cefnogaeth ragorol i gynnal Diwrnod Sector AB arall, a mynegodd 90% y byddai diwrnod arall yn ddefnyddiol iddynt. Bydd Diwrnod Sector AB nesaf y GCC yn cael ei gynnal ar 30 Tachwedd. Rydym wrth ein bodd bod Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnig cynnal y digwyddiad hwn yn eu campws newydd ar Ffordd Dumballs. Bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon i golegau AB yn fuan.