Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframweithiau bwyd GCC – bargen dda i Gymru

Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bargen dda i Gymru sy'n golygu helpu ein cwsmeriaid i ddefnyddio ein cytundebau, a sicrhau bod ein cytundebau yn cefnogi economi Cymru. Er mwyn sicrhau bod ein fframweithiau yn diwallu'r anghenion hyn, yn ddiweddar, gwnaethom adolygu ein defnydd o fframweithiau a'r ffordd rydym yn cymryd rhan ynddynt:

  • O 1 Ebrill 2017 i 30 Mehefin 2018, swm y gwariant drwy ein cytundebau oedd £7,701,002
  • O'r gwariant hwnnw, roedd 57% ohono (£4,390,910) gyda chyflenwyr yng Nghymru 
  • Mae mwy na 60 o sefydliadau ledled Cymru wedi defnyddio ein cytundebau 
  • Gwariwyd £3,088,100 drwy fframwaith Bwyd a Diodydd Ffres GCC rhwng mis Hydref 2017 a 30 Mehefin. O hynny, cafodd 93% ohono (£2,860,286) ei wario ar gyflenwyr yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi dechrau monitro defnydd pob un o'n cyflenwyr o gynnyrch o Gymru a byddwn yn llunio adroddiadau ar hyn mewn cylchlythyrau yn y dyfodol.

Ein Cyfarfod Grŵp Ffocws Categori Nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf Grŵp Categori Bwyd Cwsmeriaid Sector Cyhoeddus Cymru y GCC ar 10 Hydref yn Swyddfa Bedwas, Llywodraeth Cymru (mae cyfleusterau fideo-gynadledda hefyd ar gael yng Ngogledd Cymru).

Bydd y cyfarfod yn cwmpasu'r newyddion diweddaraf am gytundeb brechdanau a phrydau ar blât wedi'u rhewi GCC a thrafodaethau ar oblygiadau Brexit o ran prynu bwyd yn y sector cyhoeddus. Byddwn hefyd yn trafod y datganiad a ryddhawyd ar 5 Medi gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

Os ydych yn ymwneud â'r gwaith o brynu bwyd yn y sector cyhoeddus a bod gennych ddiddordeb mewn dod i'r cyfarfod grŵp categori bwyd, cysylltwch â thîm bwyd y GCC

Eitemau tafladwy ym maes arlwyo

Mae ein fframwaith eitemau tafladwy ym maes arlwyo yn un o nifer o brosiectau peilot ‘Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol’ a ddarperir gan y tîm Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru. Caiff y fframwaith ei arwain gan Gyngor Ceredigion a'i reoli gan y GCC.

Ffocws y fframwaith yw helpu ein cwsmeriaid i symud i ffwrdd o blastigau untro i gynhyrchion sy'n fwy cynaliadwy.

Byddwn yn rhannu'r datblygiadau diweddaraf yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Ffocws Categori ym mis Hydref

Llenwadau brechdanau, brechdanau wedi'u paratoi a phrydau ar blât wedi'u rhewi

Mae bron i 2 flynedd wedi mynd heibio ers gosod y fframweithiau Bwyd GCC cyntaf. Rydym wedi anfon holiadur byr at aelodau'r Grŵp Ffocws Categori i glywed eu barn nhw am ddull gweithredu yn y dyfodol ar gyfer y ddau gytundeb. Byddwn yn rhannu'r canlyniadau yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Ffocws Categori ym mis Hydref. 

Brexit

Mae'r gwaith cynllunio ar gyfer Brexit yn datblygu'n gyflym yn y tîm categori Bwyd am fod angen rhoi sylw arbennig iddo. Rydym yn awyddus i gydweithio â chwsmeriaid i nodi risgiau a sut y gellid eu lliniaru yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Ffocws Categori. Os hoffech gymryd rhan rhowch wybod i ni.

Tendr alcohol

Aeth y tendr alcohol newydd yn fyw ar 1 Medi 2018. Mae dogfennau canllaw ac adnodd sianelu rhestr brisiau wedi'u datblygu. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: NPSFood@llyw.cymru

Monitro Diogelwch y Gadwyn Gyflenwi Bwyd

Wyddech chi, fel rhan o broses diogelu bwyd GCC, rydym yn gweithio'n agos gyda'r Asiantaeth Safonau Bwyd drwy fonitro sgoriau hylendid bwyd pob un o'n cyflenwyr bwyd yn rheolaidd. Caiff pob sgôr ei chofnodi a'i chadw a chymerir camau ar gyfer unrhyw sgoriau sy'n mynd islaw lefel foddhaol.

Yn ddiweddar, fel rhan o ddiwydrwydd dyladwy GCC o ran rheoli contract ein fframweithiau, rydym wedi cyflwyno gwaith mwy manwl drwy fapio cadwyni cyflenwi er mwyn sicrhau bod gennym ddealltwriaeth glir o'r cyflenwyr sy'n ymwneud â'r gwaith o ddarparu cynnyrch drwy ein fframweithiau. Mae hyn yn golygu y byddwn yn gallu olrhain deunyddiau a chynnyrch crai gan bob darparwr trydydd parti. Mae'r cyflenwyr yn y gadwyn gyflenwi hefyd yn cael eu monitro mewn perthynas â'i sgoriau hylendid bwyd

Ein tîm Bwyd GCC

Yn ddiweddar rydym wedi croesawu 2 aelod newydd i'r tîm, Kristy Roberts-Metcalf a Sally Anne-Tucker. 

Mae Jessica Bearman wedi dychwelyd o'i chyfnod mamolaeth ac mae Carla Lavender wedi symud yn ôl i'w rôl flaenorol yn yr adran Gwasanaethau Proffesiynol. Mae Christine Bone wedi gadael y tîm Bwyd i ymgymryd â rôl newydd o fewn Llywodraeth Cymru.

Mae gennym dîm bwyd rhagorol a fydd yn parhau i helpu eich sefydliad i ddefnyddio ein fframweithiau yn fwy effeithiol. P'un a oes angen cymorth mini-gystadlaethau, help gyda'ch ymholiadau neu help gydag unrhyw gwynion arnoch, rydym yma i helpu.

Cysylltwch â'r tîm Categori Bwyd i gael rhagor o wybodaeth NPSFood@llyw.cymru