Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Grŵp Ffocws Categori Bwyd – Llunio'r dyfodol

Ar 10 Hydref gwnaethom gynnal Grŵp Ffocws Cwsmeriaid gydag ystod o sefydliadau cwsmer o awdurdodau lleol ac iechyd.

Gwnaethom ddechrau'r gwaith o gasglu barn rhanddeiliaid ar sut y gellir cefnogi'r gymuned prynu bwyd yn y dyfodol. Ffocws y trafodaethau cychwynnol oedd ystyried beth fyddai'n gallu cael ei ddarparu'n fwy effeithiol yn genedlaethol, yn rhanbarthol neu'n lleol i gefnogi llesiant lleol. Yn ogystal, cytunwyd ar gamau gweithredu cadarnhaol yng nghyd-destun cryfhau ffyrdd o fynd i'r afael â diogelwch bwyd.

Rydym wir yn croesawu eich barn ynglŷn â sut y dylai'r dyfodol edrych. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Jess neu Sal yn NPSFood@llyw.cymru.

Adnodd dangosydd cynaliadwyedd

Rydym wedi bod yn cydweithio â WRAP Cymru i ddatblygu adnodd adrodd ar gyfer Dangosydd Perfformiad Allweddol cynaliadwyedd. Bydd yr adnodd yn ein helpu i fonitro, gwerthuso ac adrodd ar berfformiad cynaliadwyedd cyflenwyr ar y Fframweithiau Bwyd a Diod.

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad ymgysylltu gyda chyflenwyr yn rhoi cynnig ar yr adnodd ac yn rhoi adborth.

Rydym yn hynod o falch y byddwn yn lansio'r adnodd hwn mewn ychydig wythnosau. Bydd yn darparu data gwerthfawr i gefnogi ein hymrwymiad i sicrhau llesiant i bawb.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm yn NPSFood@llyw.cymru