Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Dangosyddion perfformiad newydd ar gyfer fframweithiau gwasanaethau bwyd a diod

Yn dilyn dau weithdy ymgysylltu â chyflenwyr llwyddiannus yn ystod haf a hydref 2018, lansiwyd adnodd Dangosydd Perfformiad Allweddol (DPA) newydd ar 5 Rhagfyr.

Bydd yr adnodd yn ein helpu i fonitro, gwerthuso ac adrodd ar berfformiad cynaliadwyedd cyflenwyr a benodir i'n fframweithiau bwyd a diod. Un o'n nodau yw defnyddio gwaith caffael i wella llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Mae ein metrigau sydd â blaenoriaeth yn cynnwys cynhyrchu gwastraff bwyd, carbon sy'n gysylltiedig â chynhyrchu a dosbarthu, deunydd wedi'i ailgylchu mewn deunydd pecynnu a chyflenwi cynhyrchion cynaliadwy.

Mae'n ofynnol i gyflenwyr gwblhau'r adnodd hwn, a'i gyflwyno i ni ddwywaith y flwyddyn, ym mis Ebrill a mis Hydref. Mae angen dychwelyd y cyntaf erbyn 30 Ebrill 2019 a dylai gynnwys data sy'n cwmpasu'r cyfnod o chwe mis rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2019.

Mini-gystadleuaeth fframwaith bwyd wedi'i becynnu

Rydym yn cefnogi mini-gystadleuaeth Cyngor Sir Powys ar gyfer Lot 3 (nwyddau groser amgylchol) a Lot 4 (cynhyrchion wedi'u rhewi) ar hyn o bryd. Cysylltwch â Sally-Anne Tucker neu Kristy Roberts-Medcraft yn NPSFood@llyw.cymru os hoffai eich sefydliad gael cymorth i ymgymryd â mini-gystadlaethau drwy ein cytundebau.