Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau     Ym mis Ebrill, gwnaethom gynnal cyfarfod o arbenigwyr diogelwch bwyd o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Cyfarfod Diogelwch Bwyd

Ym mis Ebrill, gwnaethom gynnal cyfarfod o arbenigwyr diogelwch bwyd o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Gan adlewyrchu pwysigrwydd sicrhau diogelwch bwyd, roeddem yn ddigon ffodus i gael cynrychiolwyr pwysig ac arbenigol o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Rhannodd y cynadleddwyr syniadau ac awgrymiadau pwysig ac rydym wedi dechrau gweithio ar atgyfnerthu ymhellach y dull o sicrhau diogelwch bwyd.

Eitemau Tafladwy ym maes Arlwyo

Mae ein cydweithwyr yng Nghyngor Ceredigion yn arwain y ffordd ar broses gaffael genedlaethol ar gyfer eitemau tafladwy ym maes arlwyo. Mae'r broses gaffael yn cael ei threialu er mwyn nodi a rhannu arfer gorau wrth gyflawni canlyniadau caffael i gefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Rydym yn hollol gefnogol i'r fenter hon a bydd yn rheoli'r cytundeb pan gaiff ei osod.

Rydym ar y cam cwmpasu ar hyn o bryd ac yn gofyn i gydweithwyr ymuno â'r gweithgor. Felly, os ydych am gael y cyfle i fod ar flaen y gad o ran gwaith arloesol i gefnogi cenedlaethau'r dyfodol, cysylltwch â George.Ryley@ceredigion.gov.uk yng Nghyngor Ceredigion.

Cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig

Rydym wedi cyhoeddi cyfle i dendro er mwyn disodli cytundeb Consortia Prynu Cymru sy'n dod i ben ar 31 Gorffennaf 2018. Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i weithio mewn partneriaeth agos â Chyngor Casnewydd, sef rheolwyr y cytundeb presennol a fu'n allweddol yn y gwaith o'n helpu i ddatblygu'r dull gweithredu hwn.

Os hoffech roi gwybod i'ch cyflenwyr presennol am y cyfle hwn, dylech ofyn iddynt e-bostio NPSFood@llyw.cymru. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendr yw 3 Gorffennaf 2018.

Cefnogi mini-gystadlaethau

Rydym wedi mwynhau gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau er mwyn helpu i ddarparu'r cyflenwadau o dan fframweithiau bwyd ffres ac wedi ei becynnu. Os bydd angen help, cymorth neu arweiniad arnoch, cysylltwch â ni drwy e-bostio NPSFood@llyw.cymru, gan roi amlinelliad o'r hyn sydd ei angen arnoch.

Catalogio Basware

Mae sefydlu cyflenwyr newydd gan ddefnyddio system Basware wedi bod yn heriol. Felly, rydym yn ddiolchgar iawn i'r awdurdodau lleol niferus a helpodd gyflenwyr lleol ar y fframwaith i oresgyn yr heriau hyn. Rydym hefyd wedi bod yn targedu cyflenwyr i gynnig help a chymorth a, thros y misoedd i ddod, byddwn yn gweithio gyda'n cyflenwyr i'w cefnogi ymhellach yn ystod eu datblygiad.

Cyflawni nodau llesiant cenedlaethau'r dyfodol

Gan weithio ochr yn ochr â WRAP a swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, rydym yn datblygu ystod o fesurau i'n galluogi i nodi tueddiadau a rhoi camau gweithredu ar waith i'n helpu i sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Mae'n hollbwysig bod ein cyflenwyr yn perchenogi'r mesurau hyn a byddwn yn trafod y mesurau gyda nhw ym mis Mehefin eleni.