Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Eitemau Tafladwy ym maes Arlwyo

Mae ein fframwaith eitemau tafladwy ym maes arlwyo yn un o nifer o brosiectau peilot ‘Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol’ a ddarperir gan y tîm Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru. Caiff y fframwaith ei arwain gan Gyngor Ceredigion a'i reoli gan y GCC. 

Ffocws y fframwaith yw helpu ein cwsmeriaid i symud i ffwrdd o blastigau untro i ddefnyddio cynhyrchion sy'n fwy cynaliadwy.

Byddwn yn rhannu'r datblygiadau diweddaraf yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Fforwm Categori ym mis Hydref

Llenwadau brechdanau, brechdanau wedi'u paratoi a phrydau ar blât wedi'u rhewi

Mae bron i 2 flynedd wedi mynd heibio ers gosod y fframweithiau Bwyd GCC cyntaf. Maes o law byddwn yn anfon holiadur byr at aelodau'r fforwm categori i glywed eu barn nhw am ddull gweithredu yn y dyfodol ar gyfer y ddau gytundeb.  Os ydych yn gwsmer GCC a hoffech gymryd rhan cysylltwch â ni.

Brexit

Mae'r gwaith cynllunio ar gyfer Brexit yn datblygu'n gyflym yn y tîm categori Bwyd am fod angen rhoi sylw arbennig iddo. Rydym yn awyddus i gydweithio â chwsmeriaid i nodi risgiau a sut y gellid eu lliniaru yng nghyfarfod y Fforwm Categori nesaf. Os hoffech gymryd rhan rhowch wybod i ni.

Tendr Alcohol

Mae'r tendr alcohol newydd gael ei ddyfarnu ac aeth yn fyw ar 1 Medi. Rydym wedi bod yn brysur yn datblygu canllawiau, catalogau ac adnoddau tywallt. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: NPSFood@llyw.cymru

Ein tîm Bwyd GCC

Yn ddiweddar rydym wedi croesawu dau aelod newydd i'r tîm, Kristy Roberts-Metcalf a Sally Anne-Tucker. Bydd Kristy a Sal, ynghyd â Christine Bone, Annette Jones a Carla Lavender yn canolbwyntio ar helpu eich sefydliad i ddefnyddio ein fframwaith yn fwy effeithiol. P'un a oes angen cymorth mini-gystadlaethau, help gyda'ch ymholiadau neu help gydag unrhyw gwynion arnoch, rydym yma i helpu.