Skip to content

Y newyddion diweddaraf am y categori bwyd

Y newyddion diweddaraf am y categori bwyd

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Atgyfnerthu diogelwch bwyd

Ym mis Ebrill gwnaethom gynnal cyfarfod o arbenigwyr diogelwch bwyd o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Gan adlewyrchu pwysigrwydd sicrhau diogelwch bwyd, roeddem yn ddigon ffodus i gael cynrychiolwyr pwysig ac arbenigol o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Rhannodd y cynadleddwyr syniadau ac awgrymiadau pwysig ac mae tîm bwyd y GCC wedi dechrau gweithio ar atgyfnerthu ymhellach y dull o sicrhau diogelwch bwyd.

Eitemau Tafladwy ym maes Arlwyo

Mae ein cydweithwyr yng Nghyngor Ceredigion yn arwain y ffordd ar broses gaffael genedlaethol ar gyfer eitemau tafladwy ym maes arlwyo. Mae'r broses gaffael yn cael ei threialu er mwyn nodi a rhannu arfer gorau wrth gyflawni canlyniadau caffael i gefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol.  Mae'r GCC yn hollol gefnogol i'r fenter hon a bydd yn rheoli'r cytundeb pan gaiff ei roi.

Rydym ar y cam cwmpasu ar hyn o bryd ac yn chwilio am gydweithwyr i ymuno â'r gweithgor. Felly, os ydych am gael y cyfle i fod ar flaen y gad o ran gwaith arloesol i gefnogi ein cenedlaethau yn y dyfodol, cysylltwch â George Riley yng Nghyngor Ceredigion drwy NPSFood@llyw.cymru.

Cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig

Bydd y GCC yn tendro ar gyfer y fframwaith hwn, a fydd yn disodli cytundeb Consortia Prynu Cymru sy'n dod i ben ar 31 Gorffennaf eleni. Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i weithio mewn partneriaeth agos â Chyngor Casnewydd, y rheolwyr fframwaith presennol, a fu'n allweddol yn y gwaith o'n helpu i ddatblygu'r dull gweithredu hwn.

Cefnogi mini-gystadlaethau

Rydym wedi mwynhau gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau er mwyn helpu i ddarparu'r cyflenwadau o dan fframweithiau bwyd ffres ac wedi ei becynnu. Os bydd angen help, cymorth neu arweiniad arnoch, cysylltwch â'r blwch post gan roi amlinelliad o'r hyn sydd ei angen arnoch.

Catalogio Basware

Rydym yn ddiolchgar iawn i gydweithwyr yn yr awdurdodau lleol niferus a helpodd gyflenwyr lleol i oresgyn yr heriau sefydlu sy'n codi wrth ddefnyddio system Basware. Mae tîm y GCC hefyd wedi bod yn targedu cyflenwyr i gynnig help a chymorth a, thros y misoedd i ddod, byddwn yn gweithio gyda'n cyflenwyr i'w cefnogi ymhellach yn ystod eu datblygiad.

Cyflawni nodau llesiant cenedlaethau'r dyfodol

Gan weithio ochr yn ochr â WRAP a swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, rydym yn datblygu ystod o fesurau i'n galluogi i nodi tueddiadau a rhoi camau gweithredu ar waith i'n helpu i sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Mae'n hollbwysig bod ein cyflenwyr yn perchenogi'r mesurau hyn a byddwn yn trafod y mesurau gyda nhw ym mis Mehefin eleni.

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru