Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cyfarfod diogelwch bwyd

Yn dilyn cyfarfod ym mis Ebrill, gwnaethom gynnal cyfarfod arall o arbenigwyr ym maes diogelwch bwyd o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru ar 4 Gorffennaf er mwyn atgyfnerthu ein dull o ymdrin â diogelwch bwyd ymhellach.

Eitemau Tafladwy ym maes Arlwyo

Cynhelir digwyddiad cyfarfod â'r prynwr cyn tendro ar 16 Gorffennaf yn adeilad Cyngor Sir Ceredigion, ar gyfer fframwaith newydd ar eitemau tafladwy ym maes arlwyo sy'n cael ei arwain gan y cyngor.

Os hoffech chwarae mwy o ran yn y gwaith peilot sy'n cefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol anfonwch neges e-bost at George.Ryley@ceredigion.gov.uk.

Cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig

Daeth y cyfnod ar gyfer cyflwyno tendrau i ddisodli cytundeb Consortia Prynu Cymru i ben ar 3 Gorffennaf 2018. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost i NPSFood @llyw.cymru

Cefnogi mini-gystadlaethau

Os bydd angen help, cymorth neu arweiniad arnoch gyda mini-gystadlaethau o dan y fframweithiau bwyd ffres ac wedi ei becynnu, cysylltwch â ni yn NPSFood @llyw.cymru, gan roi amlinelliad o'r hyn sydd ei angen arnoch.

Catalogio Basware

Mae sefydlu cyflenwyr newydd gan ddefnyddio system Basware wedi bod yn heriol. Felly, rydym yn ddiolchgar iawn i'r awdurdodau lleol niferus a helpodd gyflenwyr lleol ar y fframwaith i oresgyn yr heriau hyn. Rydym hefyd wedi bod yn targedu cyflenwyr i gynnig help a chymorth a, thros y misoedd i ddod, byddwn yn gweithio gyda'n cyflenwyr i'w cefnogi ymhellach yn ystod eu datblygiad.

Cyflawni nodau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Byddwn yn cyfarfod â'n cyflenwyr ar 23 Gorffennaf 2018 er mwyn ymgynghori â nhw ar ystod o fesurau i'n galluogi i nodi tueddiadau a chymryd camau er mwyn sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Buom yn gweithio ochr yn ochr â WRAP a swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ddatblygu'r mesurau.