Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau

Gwnaethom gyhoeddi Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer fframwaith Prynu, Prydlesu a Gwaredu Cerbydau newydd ar 11 Mehefin 2018. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Ffocws Categori ddydd Mawrth 4 Medi, gyda chynrychiolaeth o'r awdurdodau lleol, y GIG a'r Gwasanaeth Tân. Caiff yr adroddiad canlyniadau o'r cyfarfod hwn ei lanlwytho i GwerthwchiGymru maes o law (bydd angen i chi fewngofnodi).

Mae'r arfarniad opsiynau wrthi'n cael ei baratoi yn unol â'r trafodaethau a'r adborth gwerthfawr a gafwyd gan sefydliadau cwsmer yng nghyfarfod y Grŵp Ffocws Categori.

Byddwn yn croesawu cynrychiolaeth gan y sector tai yn ein cyfarfod Grŵp Ffocws Categori, a byddwn yn parhau i chwilio am aelodau o bob rhan o'r sector cyhoeddus. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i'r tendr ar gyfer gwirio trwyddedau gyrwyr oedd 17 Medi. Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n gwerthuso'r holl gyflwyniadau, a bwriedir i'r fframwaith mynd yn fyw ym mis Tachwedd 2018.

Tanwyddau hylif

Rydym wedi trefnu cyfarfod Grŵp Ffocws Categori drwy delegynhadledd ddydd Llun 15 Hydref i drafod y gwaith o adnewyddu'r fframwaith Tanwyddau Hylif. Dyma fydd y cyfarfod cyntaf i drafod darparu'r gofyniad hwn yn y dyfodol, sy'n dod i ben ym mis Ebrill 2019. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru