Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Adolygu pris ac ehangu'r Fframwaith Tanwydd Hylif

Mae'r fframwaith Tanwydd Hylif wedi cael ei ymestyn i 8 Ebrill 2019, sef ei estyniad terfynol. Fel rhan o'r estyniad, gwnaethom gynnal adolygiad o brisiau gyda'r cyflenwyr. Mae manylion llawn ar gael drwy GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig). Mae prisiau'n gymwys o 9 Ebrill 2018.

Prisiau fframwaith Llogi Cerbydau II

Rydym wedi derbyn cynnydd mewn prisiau gan Europcar.

Mae'r cyfraddau diwygiedig ar gael ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig). Dim ond Lot 1 (ceir) y maent yn effeithio arno a daethant i rym ar 23 Ebrill 2018.

Rydym hefyd yn parhau i gynnig cymorth ac arweiniad i gwsmeriaid, gan gynnal mini-gystadlaethau drwy'r fframwaith hwn.

Estyniad i Lot 3 Fframwaith Llogi Cerbydau

Rydym wedi ymestyn Lot 3 (Atebion Car Corfforaethol) y fframwaith Llogi Cerbydau gwreiddiol am 12 mis. Daw i ben ar 20 Ebrill 2019.

Tendr telemateg

Rydym yn gwerthuso cyflwyniadau tendr ar gyfer Telemateg ar ôl i'r cyfle ddod i ben ar 27 Ebrill. 

Disgwylir i gyfweliadau cyflenwyr a digwyddiadau arddangos gael eu cynnal yn y Drenewydd, Powys ar 16 ac 17 Mai. Dilynir hyn gan gam gwerthuso a chymedroli terfynol, a disgwylir i'r dyfarniad gael ei roi ynghanol mis Mehefin 2018.

Adolygiad o brisiau teiars

Mae ATS Euromaster wedi gofyn am gynnydd mewn prisiau yn unol â thelerau'r fframwaith. Rydym yn gweithio gyda'r cyflenwr i leddfu effaith y cynnydd ar gwsmeriaid.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Rydym yn drafftio arfarniad opsiynau ar gyfer Fframwaith Trwyddedu Gyrwyr. Yna bydd y Grŵp Fforwm Categorïau yn ailymgynnull i gytuno ar strategaeth. Os oes gennych ofyniad ar gyfer gwirio trwyddedau gyrwyr, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru

Fframwaith cardiau tanwydd

Disgwylir i'r trefniant fframwaith Cardiau Tanwydd cyfredol ddod i ben ar 17 Medi 2019. Fodd bynnag, nid ydym yn rhagweld y bydd y trefniant hwn yn para tan hynny ac mae'n bosibl y byddwn yn llunio ein fframwaith ein hun.