Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Tanwydd Hylif

Mae'r estyniad terfynol i'r fframwaith wedi cael ei dderbyn a bydd wedi'i gwblhau ar 8 Ebrill 2019.

Byddwn yn ffurfio Grŵp Fforwm Categori er mwyn trafod darpariaethau'r cytundeb hwn yn y dyfodol, a byddwn yn chwilio am gynrychiolwyr o bob sector. Rhagwelir y bydd y grŵp hwn yn cael ei ffurfio ym mis Mehefin/Gorffennaf. E-bostiwch NPSFleet@llyw.cymru os hoffech fod yn rhan o'r grŵp hwn.

Llogi Cerbydau – Lot 3 (Atebion Ceir Corfforaethol)

Mae Lot 3 (Atebion Ceir Corfforaethol) wedi cael ei ymestyn am gyfnod o 12 mis tan 20 Ebrill 2019. Nid oes unrhyw estyniadau pellach ar gael ar y cytundeb hwn.

Llogi Cerbydau II

Rydym yn gweithio gyda chwsmeriaid unigol er mwyn helpu gyda chystadlaethau pellach. Dylai unrhyw gwsmeriaid sydd am fod yn rhan o gystadlaethau pellach gysylltu â ni yn NPSFleet@llyw.cymru er mwyn trefnu cymorth. Datblygwyd templedi i helpu gydag unrhyw fini-gystadlaethau a gynhaliwyd.

Gwiriadau Trwyddedau Gyrru

Mae aelodau'r Grŵp Fforwm Categori wedi cytuno ar yr arfarniad o'r opsiynau ar gyfer y cytundeb hwn, ac mae yn nwylo uwch reolwyr y GCC i'w gymeradwyo.

Darnau Sbâr Cerbydau

Cynhaliwyd cyfarfodydd adolygu contract gyda'r tri chyflenwr a benodwyd. Aeth y fasged gyffredin y cytunwyd arni o ddarnau sbâr yn fyw ar 3 Mai, ac mae ar gael ar GwerthwchiGymru.

Paratowyd astudiaeth achos ar y cyd â Chyngor Castell-nedd Port Talbot sy'n amlinellu manteision y fframwaith a'r arbedion a sicrhawyd sy'n rhyddhau arian parod. Caiff ei rhannu â rhanddeiliaid pan fydd wedi'i chwblhau.

Telemateg

Mae'r tendr hwn yn cael ei werthuso ar hyn o bryd. Mae disgwyl i'r fframwaith fod yn fyw ym mis Mehefin 2018.

Teiars

Rydym wedi adolygu prisiau yn unol â thelerau'r fframwaith. Mae'r prisiau hyn bellach ar gael ar wefan GwethwchiGymru (Saesneg yn unig).

Mae'r ffactorau sy'n effeithio ar y farchnad deiars ar hyn o bryd yn cynnwys toll fewnforio o Tsieina, sy'n debygol o effeithio ar deiars pris isel yn unig.

Mae'r UE wedi nodi y bydd tollau gwrth-ddympio newydd yn gymwys i deiars tryciau a gaiff eu mewnforio i'r UE o Tsieina. Mae cyflenwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr wedi dechrau codi'r taliadau ar y farchnad.

Disgwylir i'r trefniant presennol ddod i ben ar 15 Tachwedd 2018; fodd bynnag, gall y fframwaith gael ei ymestyn am un flwyddyn ychwanegol.

Cardiau Tanwydd

Mae'r cytundeb yn ôl y galw presennol â fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron yn dod i ben ar 13 Mai 2019. Rydym yn trafod y fframwaith â Gwasanaeth Masnachol y Goron ar hyn o bryd ac wedi cyfrannu at y broses gaffael. Rydym yn ymgysylltu â chwsmeriaid ar hyn o bryd mewn perthynas â darpariaeth y gofyniad hwn yn y dyfodol.

Prydlesu Cerbydau (Llogi ar Gontract) a Phrynu Cerbydau

Rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ar hyn o bryd er mwyn gweld a oes digon o alw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru i'r GCC gael fframwaith ar gyfer prydlesu/prynu cerbydau. E-bostiwch NPSFleet@llyw.cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau.