Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Tanwydd hylif

Mae'r estyniad terfynol i'r fframwaith wedi cael ei dderbyn. Byddwn yn sefydlu Grŵp Fforwm Categori er mwyn trafod darpariaethau'r cytundeb hwn yn y dyfodol ac rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o bob sector.

Cysylltwch â ni yn NPSFleet@llyw.cymru os hoffech fod yn rhan o'r Grŵp Fforwm Categori neu rannu eich profiadau o'r fframwaith presennol.

Llogi cerbydau II

Mae Llogi Cerbydau II yn dod â llawer o fanteision i'n cwsmeriaid ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda chwsmeriaid unigol i roi cymorth iddynt mewn perthynas â chystadleuaeth bellach.  Mae'r manteision yn cynnwys arbed amser a'r sicrwydd a'r hyder bod y broses wedi'i chynnal yn deg ac yn dryloyw.

Mae cystadleuaeth bellach yn arbed costau am fod cyflenwyr yn gallu prisio nwyddau yn fwy cywir yn erbyn gofynion cwsmeriaid.

Dylai unrhyw gwsmeriaid sydd am fod yn rhan o gystadlaethau pellach gysylltu â ni yn NPSFleet@llyw.cymru ;er mwyn trefnu cymorth. Datblygwyd templedi i helpu gydag unrhyw fini-gystadlaethau.

Gwiriadau trwyddedau gyrru

Mae aelodau'r Grŵp Fforwm Categori wedi cytuno ar yr arfarniad o'r opsiynau ar gyfer y cytundeb hwn, ac ar hyn o bryd mae wrthi'n cael ei gymeradwyo gan uwch reolwyr y GCC.

Darnau sbâr cerbydau

Cafodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot fudd o ddefnyddio fframwaith darnau sbâr cerbydau'r GCC. Ar gyfer astudiaeth achos sy'n dangos yr arbedion a gyflawnwyd ganddo darllenwch fwy yma:http://nps.gov.wales/docs/nps/180720-casestudies-vehiclespare-welsh.pdf

Telemateg

Caiff rheolwyr fflyd fargen dda, gan wneud arbedion a gwella effeithlonrwydd eu fflyd drwy ddefnyddio ein fframwaith telemateg newydd. Darllenwch fwy

Teiars

Rydym wedi cwblhau adolygiad o brisiau yn unol â thelerau'r fframwaith ac mae prisiau newydd bellach ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Mae'r ffactorau sy'n effeithio ar y farchnad deiars ar hyn o bryd yn cynnwys toll Fewnforio o Tsieina, sy'n debygol o effeithio ar deiars pris isel yn unig

Mae'r UE wedi nodi y bydd tollau gwrth-ddympio newydd yn gymwys i deiars tryciau a gaiff eu mewnforio i'r UE o Tsieina. Mae cyflenwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr wedi dechrau codi'r taliadau ar y farchnad.

Disgwylir i'r trefniant presennol ddod i ben ar 15 Tachwedd 2018.  Mae'r fframwaith yn darparu ar gyfer estyniad o un flwyddyn ychwanegol.

Cardiau tanwydd

Byddwn yn chwilio am gynrychiolwyr cwsmeriaid i fod yn rhan o Grŵp Fforwm Categori i drafod y trefniadau pan ddaw'r cytundeb yn ôl y galw presennol â fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron i ben ar 13 Mai 2019.

Cysylltwch â ni yn NPSFleet@llyw.cymru os hoffech fod yn rhan o'r Grŵp Fforwm Categori hwn neu os hoffech anfon eich syniadau a'ch adborth atom.

Prydlesu cerbydau (llogi ar gontract), prynu a gwaredu cerbydau

Byddwn yn ffurfio Grŵp Fforwm Categori er mwyn trafod darpariaethau'r cytundeb hwn yn y dyfodol, a byddwn yn chwilio am gynrychiolwyr o bob sector. Cysylltwch â ni yn NPSFleet@llyw.cymru os hoffech gymryd rhan.