Skip to content

Newyddion cryno am Fflyd a Thrafnidiaeth

Newyddion cryno am Fflyd a Thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Llogi cerbydau ar gontract (prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau yn flaenorol)

Cwmpas arfaethedig gwreiddiol y fframwaith hwn oedd darparu'r broses o brynu cerbydau, eu prydlesu a gwaredu asedau. Oherwydd yr amserlenni tynn ynghylch Brexit, a thrwy ymgysylltiad pellach â'n rhanddeiliaid a'n cyflenwyr allweddol, cytunwyd mai darparu'r broses o logi ar gontract sydd â'r pwysigrwydd strategol mwyaf a gellid ei gyflawni cyn diwedd mis Mawrth 2019. Disgwylir cyflwyno prosesau caffael ar wahân ar gyfer prynu a gwaredu asedau yn ddiweddarach yn 2019.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r Grŵp Ffocws Categori (CFG) i ddatblygu'r ddogfennaeth dendr, ac mae'r hysbysiad contract ar gael ar GwerthwchiGymru.

Day’s Rental yn agor cangen newydd

Ar ôl ennill tendr yn ddiweddar i ddarparu cerbydau i Lywodraeth Cymru, ac i gefnogi contractau presennol yn y sector cyhoeddus yn y rhanbarth ymhellach, mae Day's Rental wedi agor ei unfed gangen ar ddeg ar Ystad Ddiwydiannol Glan Yr Afon yn Aberystwyth.

Mae Day's Rental, sy'n gweithredu o leoliad a rennir, yn dod a gwasanaethau'n agosach at eu cwsmeriaid, er mwyn ymateb yn gyflym i'r galw cynyddol am gerbydau i'w rhentu yn yr ardal.

Dywedodd Mike McCarry, Rheolwr Gyfarwyddwr Day's Rental:

'Rydym yn gyffrous i fod yn Aberystwyth a chyflogi staff lleol ac ymgysylltu â'r gymuned fusnes leol, ac edrychwn ymlaen at ychwanegu gwerth at fywydau'r cwsmeriaid rydym yn eu gwasanaethu ar hyn o bryd, a'r cwsmeriaid y byddwn yn eu gwasanaethu yn y dyfodol'.

Mae Day's Rental yn rhan o Grŵp CEM Day, busnes sy'n cael ei redeg gan deulu o Gymru, ac sydd wedi bod yn masnachu ers 92 mlynedd.

Llogi cerbydau II

Aeth Gulliver’s Truck Hire, cyflenwr ar ein fframwaith llogi cerbydau ii, i ddwylo'r gweinyddwyr ar 18 Rhagfyr 2018.

Roedd Gulliver’s yn gyflenwr mawr o wasanaeth llogi cerbydau arbenigol, yn bennaf i awdurdodau lleol, gan ddarparu cerbydau casglu sbwriel a cherbydau cynnal a chadw'r gaeaf. O ganlyniad i fod yn nwylo'r gweinyddwyr, efallai y bydd problem wrth gyflenwi'r mathau hyn o gerbydau i'n cwsmeriaid, a all effeithio ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen.

Mae cyflenwyr amgen ar gael drwy ein fframwaith llogi cerbydau ii. Mae'r manylion ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Os bydd cwsmeriaid yn wynebu problemau cyflenwi, gallant gael gafael ar drefniadau Gwasanaeth Masnachol y Goron, ESPO neu YPO yn y tymor byr.

Os hoffech drafod ac archwilio opsiynau amgen, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Dyfarnwyd y fframwaith hwn i Admin Business Solutions, ac mae'n fframwaith cyflenwr unigol. Bydd dogfennau canllaw ar gael ar GwerthwchiGymru yn fuan (angen mewngofnodi).

Darnau sbâr cerbydau

Mae'r fframwaith hwn wedi'i ymestyn am 12 mis, a bydd bellach yn dod i ben ar 1 Ionawr 2020. Cytunwyd ar fasged ddiwygiedig o ddarnau sbâr bellach, a gellir dod o hyd iddi yn y dogfennau fframwaith ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Tanwyddau hylif

Rydym wedi bod yn gweithio gydag aelodau o'r Grŵp Ffocws Categori i ddatblygu'r ddogfennaeth dendr. Gellir gweld yr hysbysiad contract ar wefan GwerthwchiGymru.

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Mae'r fframwaith hwn wedi'i ymestyn tan 15 Tachwedd 2019. Nid oes unrhyw ddarpariaeth i ymestyn y fframwaith y tu hwnt i'r dyddiad hwn. Yn dilyn adborth gan randdeiliaid, mae'n debygol y caiff gwaith caffael ar gyfer teiars yn y dyfodol ei wneud ar lefel rhanbarthol neu lefel leol.