Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Prynu a gwaredu cerbydau

Maes o law bydd y GCC yn tendro ar gyfer prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau. Cynhaliwyd y Grŵp Ffocws Cwsmeriaid cyntaf ar gyfer Prynu, Prydlesu a Gwaredu Cerbydau ar 22 Awst 2018. Caiff yr adroddiad canlyniadau ei lanlwytho ar GwerthwchiGymru maes o law. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag NPSFleet@llyw.cymru

Cyfarfod Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan

Mae dyddiad a lleoliad y cyfarfod Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan wedi newid. Bydd y cyfarfod bellach yn cael ei gynnal ar 18 Medi yn Nhŷ Ladywell, Y Drenewydd. I fynd i'r cyfarfod neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ein blwch post: NPSFleet@llyw.cymru

Llogi Cerbydau II – cynnydd mewn prisiau gan Days Rental

O ganlyniad i reolau a gyhoeddwyd yng Nghyllideb yr Hydref 2017, mae Days Rental wedi gofyn am gynnydd mewn prisiau gan ddyfynnu cymal 2f o'r cytundeb fframwaith; “Variation in the Price arising from taxation imposed by H.M Government will be immediately allowed”. Rydym wedi derbyn y cynnydd. Daw'r diwygiadau i rym ar 1 Medi 2018.

Dylech barhau i wirio'r cyfraddau ar GwerthwchiGymru i sicrhau eich bod yn cael gwerth am arian drwy ddyfarniad uniongyrchol drwy gydol oes y fframwaith.

Gwirio Trwyddedau Gyrwyr

Cyhoeddwyd Hysbysiad Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a'r Gwahoddiad i Dendro ar 16 Awst 2018. Disgwylir i'r tendr gau ar 17 Medi 2018.

Cardiau Tanwydd

Cynhaliwyd y Grŵp Fforwm Categori cyntaf ar gyfer cardiau tanwydd ar 7 Awst. Mae cofnodion o'r cyfarfod hwn wedi cael eu lanlwytho i GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi). Mae'r Arfarniad Opsiynau wedi cael ei rannu â'r Grŵp Fforwm Categori i'w gymeradwyo ac mae'r gwaith eisoes wedi dechrau i baratoi'r dogfennau tendr.

Tanwyddau Hylif

Byddwn yn dechrau ystyried opsiynau ar gyfer aildendro'r fframwaith Tanwyddau Hylif cyfredol sy'n dod i ben ym mis Ebrill 2019 yn fuan. Os hoffech gymryd rhan yn y Grŵp Fforwm Categori cysylltwch ag NPSFleet@llyw.cymru