Skip to content

Y newyddion diweddaraf am fflyd

Y newyddion diweddaraf am fflyd

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith ar gyfer darparu telemateg cerbydau

Mae Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw wedi'i gyhoeddi ar GwerthwchiGymru.

Mae'r Grŵp Fforwm Categorïau ar fin gorffen paratoi'r ddogfennaeth dendr. Caiff dogfennaeth ddrafft derfynol ei dosbarthu gan arweinwyr sector y Grŵp Fforwm Categorïau i'r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru er mwyn cael sylwadau arni cyn i ni gyhoeddi'r hysbysiad contract yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) ddiwedd mis Chwefror.

Llogi cerbydau II

Cynhelir ymarferion mini-gystadleuaeth gan ein tîm ar ran sawl cwsmer. Os bydd angen help ar unrhyw gwsmer i nodi'r dull cyflenwi mwyaf costeffeithiol (dyfarniad uniongyrchol neu gystadleuaeth arall), cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Noder: Cynghorir prynwyr i fwrw golwg rheolaidd dros y dogfennau a gyhoeddir ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf wrth drefnu gwaith drwy'r fframwaith.

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Noder y cytunwyd ar atodiadau i Amodau Fframwaith Yn Ôl y Galw gan y GCC o ran Adolygu Prisiau, Terfynu Contractau yn ôl y galw a Diffinio gwybodaeth gyfrinachol a chyfrinachedd.

Mae'r dogfennau hyn wedi cael eu lanlwytho i GwerthwchiGymru er gwybodaeth.

Os bydd angen i gwsmeriaid gael esboniad pellach o'r atodiadau hyn cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost Fflyd isod.

Tanwyddau hylif

Caiff y fframwaith Tanwyddau Hylif ei ymestyn am gyfnod olaf o 12 mis a chynhelir adolygiadau prisiau ym mis Mawrth 2018. Ceir rhagor o ymgysylltu â chwsmeriaid ynghylch aildendro ar gyfer y ddarpariaeth hon ar ôl adolygu prisiau.

Noder bod rhif ffôn Jeremy Holt yn Rix Petroleum wedi newid. Mae'r canllawiau fframwaith wedi'u diweddaru a'u lanlwytho i GwerthwchiGymru er mwyn adlewyrchu'r newid hwn.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Caiff yr arfarniad o opsiynau ei ddrafftio ar ôl cael gwybodaeth am wirio trwyddedau gyrwyr gan y Grŵp Fforwm Categorïau. Trefnir cyfarfod arall o'r Grŵp Fforwm Categorïau er mwyn cymeradwyo'r arfarniad o opsiynau yn fuan. Os hoffech ymuno â'r Grŵp hwn, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i'r blwch negeseuon e-bost Fflyd.

Gwaith fflyd arfaethedig

Rhannwyd yr amserlen arfaethedig 5 mlynedd gyda rheolwyr fflyd drwy Grŵp Fflyd a Thrafnidiaeth Cymru Gyfan. Ar gais y grŵp, rydym yn sefydlu gweithgorau er mwyn ystyried y meysydd gwaith canlynol er mwyn ysgogi arfer gorau ac arbedion maint:

  • safoni manylebau cerbydau
  • modelau ar gyfer pennu costau oes gyfan

Byddem yn croesawu enwebiadau gan gwsmeriaid ar gyfer aelodau'r Grŵp Fforwm Categorïau er mwyn ein helpu i fwrw ati â'r meysydd hyn. Am ragor o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost Fflyd isod.

Cysylltwch â: NPSFleet@llyw.cymru.