Skip to content

Y newyddion diweddaraf am fflyd Ionawr 2018

Y newyddion diweddaraf am fflyd Ionawr 2018

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith ar gyfer Darparu Telemateg Cerbydau

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar GwerthwchiGymru a gellir ei weld yma.

Cymeradwywyd yr Arfarniad o Opsiynau gan y Grŵp Fforwm Categorïau (CFG) a’n huwch dîm rheoli. Gan nad yw’r gwerth gwario yn mynd y tu hwnt i’r trothwy o £5miliwn, caiff ei anfon at y Grŵp Cyflenwi y tu allan i’r pwyllgor. Trafodwyd y ddogfennaeth dendro yng nghyfarfod y Grŵp Fforwm Categorïau ar 10 Ionawr. Caiff dogfennau tendro drafft eu dosbarthu gan arweinwyr sector y Grŵp Fforwm Categorïau i’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru er mwyn cael sylwadau arnynt cyn i ni gyhoeddi’r hysbysiad contract yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) ym mis Chwefror.

Llogi Cerbydau II

Cynhelir ymarferion mini-gystadleuaeth gan ein tîm ar ran sawl cwsmer. Os bydd angen help ar unrhyw gwsmer i nodi’r dull cyflenwi mwyaf costeffeithiol (dyfarniad uniongyrchol neu gystadleuaeth arall), cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Rydym yn argymell y dylai prynwyr fwrw golwg dros y dogfennau a gyhoeddir ar GwerthwchiGymru yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf wrth drefnu gwaith drwy’r fframwaith.

Gwirio Trwyddedau Gyrwyr

Gofynnwyd i bob sefydliad sydd wedi mynegi diddordeb gyflwyno manylion eu gofynion. Unwaith y byddwn wedi casglu’r wybodaeth hon ynghyd, byddwn yn trefnu Grŵp Fforwm Categorïau i fwrw ati â’r gofyniad hwn. Os hoffech ymuno â’r Grŵp hwn, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i’r blwch negeseuon e-bost Fflyd.

Estyniadau i fframweithiau

Dyfarnwyd estyniadau i’r fframweithiau Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig a Thanwyddau Hylif er mwyn diwallu anghenion cwsmeriaid.

Dyfarnwyd estyniad i’r fframwaith Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig (yn amodol ar gytuno ar unrhyw amrywiadau mewn prisiau) am gyfnod o 12 mis hyd at 15 Tachwedd 2018. Cynhelir adolygiadau o brisiau gyda phob cyflenwr ac eithrio ATS (cynyddodd y pris ym mis Ebrill am gyfnod o 12 mis hyd at 31/3/18). Rydym wedi gweithio’n agos gyda chyflenwyr er mwyn lliniaru unrhyw gynnydd mewn prisiau lle bynnag y bo’n bosibl. Cytunwyd ar y diwygiadau i brisiau a byddant yn weithredol o 1 Chwefror 2018. Lanlwythwyd manylion y prisiau diwygiedig i GwerthwchiGymru.

Caiff y fframwaith Tanwyddau Hylif ei estyn am y tro olaf am gyfnod o 12 mis. Mae adolygiadau o brisiau yn cael eu trefnu gyda phob cyflenwr. Byddwn yn ymgysylltu â chwsmeriaid ynghylch aildendro ar gyfer Tanwyddau Hylif maes o law.

Gwaith fflyd arfaethedig

Rydym wedi rhannu’r amserlen ddrafft 5 mlynedd gyda rheolwyr Fflyd drwy Grŵp Fflyd a Thrafnidiaeth Cymru Gyfan. Rydym yn sefydlu gweithgorau er mwyn ystyried y meysydd gwaith canlynol er mwyn ysgogi arfer gorau ac arbedion maint:

  • safoni manylebau cerbydau
  • modelau ar gyfer pennu costau oes gyfan

Byddem yn ddiolchgar pe gallai cwsmeriaid gadarnhau a oes angen i ni fwrw ymlaen â’r meysydd gwaith hyn. Os felly, byddem yn croesawu enwebiadau gan gwsmeriaid ar gyfer aelodau’r Grŵp Fforwm Categorïau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Cyfarfod Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan

Noder y cynhelir cyfarfod nesaf Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan yn Llywodraeth Cymru, Maes y Sioe Frenhinol, Llanfair-ym-Muallt ar 13 Mawrth am 10.30am. Os bydd unrhyw gwsmer yn awyddus i ddod i’r cyfarfod, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru