Skip to content

Dogfen gaffael sengl Ewropeaidd

Dogfen gaffael sengl Ewropeaidd

Anogir prynwyr sy'n gosod tendrau drwy Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, a chyflenwyr sy'n awyddus i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf yn yr un modd a'r mae'r sector cyhoeddus yn prynu nwyddau a gwasanaethau, i ddarllen am y ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) sydd i ddod.

Mae Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru wrthi'n gwneud gwaith i gyflwyno'r Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) yn ddiweddarach eleni. Bwriedir i ESPD gael ei defnyddio ar gam dethol cyflenwr y broses gaffael ac mae'n hunan-ddatganiad o statws ariannol, galluoedd ac addasrwydd cynigwyr ar gyfer gweithdrefnau caffael cyhoeddus Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU). Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol o dan Reoliad 59 o Reoliadau Contractau Cyhoeddus presennol 2015.

Nod ESPD yw ei gwneud yn haws i gyflenwyr, yn enwedig rhai llai, i gynnig am gontractau cyhoeddus. Fe'i cyflwynwyd gan Gomisiwn yr UE drwy Reoliadau 2015 am fod rhai gwledydd yn defnyddio dulliau dethol cyflenwyr hen a llafurus a oedd yn gostus ac yn cymryd gormod o amser i gynigwyr. Yng Nghymru, roeddem eisoes wedi mynd i'r afael â hyn ac wedi cymryd camau breision i symleiddio'r broses ddethol drwy SQuiD (Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr) sydd wedi'i defnyddio gan lawer o awdurdodau yng Nghymru ers sawl blwyddyn.

Nid yw'n ymarferol cynnal y ddwy system felly bydd y gyfres o gwestiynau ar ESPD yn cymryd lle'r gyfres o gwestiynau presennol ar SQuID a'r Squizard maes o law. Fodd bynnag, nodwch, bydd egwyddorion dull gweithredu cymesur seiliedig ar risg SQuID yn parhau. Caiff Nodyn Cyngor Caffael (PAN) newydd ei lunio er mwyn rhoi mwy o wybodaeth am ddethol cyflenwyr ac ESPD.

Prin yw'r cyfle i newid cwestiynau ESPD, a osodwyd gan Gomisiwn yr UE drwy Reoliad Gweithredu ESPD, ond gallwn gynnwys cwestiynau sy'n benodol i Gymru mewn meysydd polisi caffael allweddol sy'n bwysig i ni fel Caethwasiaeth Fodern, Cosbrestru a Dur.

Mae ESPD ar-lein wrthi'n cael ei datblygu a chaiff ei chynnwys yn GwerthwchiGymru, gan wneud y broses mor syml â phosibl i brynwyr a chyflenwyr. Cyn bo hir, byddwn yn cysylltu â Phenaethiaid Caffael awdurdodau contractio er mwyn ceisio eich barn am y cwestiynau arfaethedig a thrafod ymarferoldeb ymgysylltu a chyflwyno ESPD.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â VWpolicy@llyw.cymru

Ffynhonnell: Gwerth Cymru