Skip to content

Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) yn mynd yn fyw

Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) yn mynd yn fyw

Mae Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) newydd bellach yn fyw ar wefan GwerthwchiGymru nawr. Gallwch ei defnyddio ar unwaith.

 Bydd ESPD yw ei gwneud yn haws i gyflenwyr, yn enwedig cwmnïau llai, gynnig am gontractau cyhoeddus. Fe'i cyflwynwyd gan Gomisiwn yr UE am fod rhai gwledydd yn defnyddio dulliau dethol cyflenwyr hen a llafurus a oedd yn gostus ac yn cymryd gormod o amser i gynigwyr.

Mae ESPD yn hunanddatganiad o statws ariannol, galluoedd ac addasrwydd cynigwyr i'w gynnwys mewn cyfleoedd contract cyhoeddus. Gyda chontractau Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) bwriedir defnyddio'r ddogfen yn ystod cam caffael dethol cyflenwyr, ac mae'n ofynnol o dan y Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 (PCR 2015).

Yng Nghymru, rydym eisoes wedi mynd i'r afael â'r angen am broses sy'n haws i gyflenwyr - drwy greu Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID). Defnyddiwyd hyn gan nifer o awdurdodau yng Nghymru ers sawl blwyddyn.

Fodd bynnag, nid yw cynnal dwy system ar yr un pryd yn ymarferol. Felly, gan fod ESPD yn ofyniad cyfreithiol, rydym yn cyflwyno cyfres o gwestiynau ar ESPD yn lle'r gyfres gyfredol o gwestiynau ar SQuID a Squizard.

Mae'r broses newydd o ddethol cyflenwyr yn debyg iawn i'r hen un. Mae ein dull gweithredu cymesur sy'n seiliedig ar risg yn parhau er mwyn i ni allu defnyddio dull symlach ac un sy'n fwy cyson ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Y newidiadau

Mae Comisiwn yr UE wedi rhoi amser i'w aelod-wladwriaethau ddatblygu fersiynau electronig o ESPD yn eu pyrth caffael.

Yng Nghymru, mae'r Tîm Arloesedd Masnachol a Gwerth Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi bod yn datblygu ESPD ar-lein ar wefan GwerthwchiGymru.

O fewn yr hyblygrwydd cyfyngedig a bennwyd gan Gomisiwn yr UE, rydym wedi llunio cyfres o gwestiynau sy'n benodol i Gymru ar gyfer ESPD ar-lein sy'n cwmpasu'r meysydd polisi pwysig o ran caethwasiaeth fodern, cosbrestru a dur.

Rydym wedi cwblhau'r broses o brofi'r system newydd felly mae ar gael i'w defnyddio erbyn hyn.   Dylai cwsmeriaid gysylltu â'u gweinyddwr GwerthwchiGymru i roi mynediad iddynt.

Rydym wedi datblygu'r adnodd ESPD fel ei fod yn sefyll ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod nifer o ddefnyddwyr yn dilyn proses SQuID drwy eu hadnoddau tendro electronig – BravoSolution a Proactis yn bennaf. Nid yw'r rhain yn derbyn y fformat XML a gynhyrchir gan allbwn safonol ESPD.

Rydym wedi siarad â'r ddau gwmni ac maent wedi cydweithio â ni i lunio ffyrdd byrdymor o gwmpas hyn er mwyn i ni allu ymgorffori'r broses ESPD yn ein harfer caffael.

Pryd y dylid defnyddio ESPD ar wefan GwerthwchiGymru

Dylai cwsmeriaid ddefnyddio'r ESPD newydd ar-lein fan fyddwch yn cychwyn proses gaffael newydd.

Ar gyfer prosesau caffael sydd eisoes ar waith, dylai cwsmeriaid barhau i ddefnyddio SQuiD.

O fis Hydref 2018 rydym yn disgwyl dadgomisiynu SQuID. O'r dyddiad hwn ymlaen, dim ond yr ESPD newydd y gall cwsmeriaid ei defnyddio.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â VWpolicy@llyw.cymru.

Ffynhonnell: Gwerth Cymru