Skip to content

Y newyddion diweddaraf am ESPD

Y newyddion diweddaraf am ESPD

Mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i'r afael ag adborth a dderbyniwyd ar y Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD).

Ers mis Ebrill 2018, mae'r ESPD wedi dod yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer pob ymarfer caffael uwchlaw trothwyon Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.  O fis Hydref 2018 ymlaen mae'n rhaid i'r ESPD gael ei darparu ar ffurf electronig yn unig.

Ariannodd Comisiwn yr UE Proactis (Millstream gynt) yn rhannol er mwyn datblygu ESPD ar-lein ar GwerthwchiGymru. O fewn yr hyblygrwydd cyfyngedig a osodwyd gan Gomisiwn yr UE, gwnaethom ychwanegu cwestiynau'n ymwneud â Chymru'n benodol at yr ESPD ar-lein yn cwmpasu meysydd polisi pwysig caethwasiaeth fodern, cosbrestru a dur.

Nid yw swyddogaethau blaenorol megis Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) a Squizard ar waith bellach, er y dylai'r dull cymesur a seiliedig ar risg barhau. Rydym yn ymwybodol bod nifer o ddefnyddwyr yn teimlo bod y rhain wedi bod yn ddefnyddiol iawn fel rhan o'u hadnoddau tendro electronig blaenorol.

Rydym nawr yn gweithio gyda Jaggaer (BravoSolution gynt) i ddod o hyd i ddatrysiad ymarferol o fewn eDendrCymru. Gyda'n gilydd, byddwn yn edrych i weld a oes datrysiad cyraeddadwy a fforddiadwy yn bodoli, a'r amser posibl y bydd yn ei gymryd i ddatblygu hwn. Bwriedir cwblhau'r ymarfer cwmpasu erbyn diwedd mis Medi. Rydym hefyd yn gweithio gyda Busnes Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyflenwyr am yr ESPD ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt o bosibl.

Os oes gennych unrhyw adborth neu ymholiadau pellach yn ymwneud â'r ESPD, cysylltwch â Simon Griffiths, Pennaeth Arloesi Masnachol: Simon.Griffiths@llyw.cymru