Skip to content

Adnoddau eGaffael

Adnoddau eGaffael

Mae gwaith yn mynd rhagddo i brynu adnoddau eGaffael ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru o'r flwyddyn nesaf.

Bydd trefniadau cytundebol eFasnachu Cymru (Basware) ac eDendro Cymru (BravoSolutions a Commerce Decisions) yn dod i ben ym mis Ionawr 2019.

Rydym wedi sefydlu Grŵp Fforwm Categorïau eGaffael er mwyn llunio'r gofynion busnes a'r opsiynau caffael i Grŵp Cyflenwi'r GCC eu hystyried.

Gwnaethom gyhoeddi Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ym mis Rhagfyr 2017 ac rydym wedi dechrau ymgysylltu â'r diwydiant, gan gynnal sesiwn friffio ddechrau mis Ionawr a chais am y wybodaeth ddiweddaraf ym mis Mawrth er mwyn profi meddylfryd presennol darpar gyflenwyr. Rydym hefyd wedi cynnig galwadau gyda/croesawu ceisiadau gan (d)darpar gyflenwyr sydd am fwydo i mewn i'r broses.

Rydym yn ddiolchgar i gynrychiolwyr y Grŵp Fforwm Categorïau sy'n ceisio adborth gan y sefydliadau yn eu sectorau.

Addysg Andrea Brooksbank
Tai Nick Abbott
Llywodraeth Leol (y gogledd) Alison Evans
Llywodraeth Leol (y de) Dean Corbisiero /  George Ryley
Cyfoeth Naturiol Cymru Heidi Pawlin
GIG Cymru Alex Curley /  Rick Searing
Yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân Faye Ryan
Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru Helena Heath
Llywodraeth Cymru Rhiannon Harry


Os nad yw'ch sefydliad yn cael ei gynrychioli yn y sectorau hyn, cysylltwch â'r tîm categorïau ar NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.

Os nad yw'ch sefydliad wedi cyfrannu, cysylltwch â chynrychiolydd eich sector uchod. Os oes angen manylion cyswllt arnoch, e-bostiwch flwch negeseuon e-bost y categori, a bydd y tîm yn eich rhoi mewn cysylltiad â'ch cynrychiolydd perthnasol.

Bydd angen i sefydliadau sy'n defnyddio'r adnoddau presennol gael cynllun er mwyn rheoli'r broses gadael a thrawsnewid. Efallai y byddwch hefyd am ymuno â grwpiau defnyddwyr eDendro Cymru ac eFasnachu Cymru sy'n cyfrannu at y broses, yn ogystal ag at welliannau i'r atebion presennol a rhannu arfer gorau. Os hoffech ymuno â'r grwpiau defnyddwyr hyn, cysylltwch â Helen.Oliver@llyw.cymru

Gall cyflenwyr barhau i gofrestru eu diddordeb drwy'r Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar GwerthwchiGymru.

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru