Skip to content

Adnoddau eGaffael

Adnoddau eGaffael

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu adnoddau eGaffael ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys eFasnachuCymru (Basware) ac eDendroCymru (BravoSolution ac AWARD).

Mae yna ymrwymiad cyllidebol i ariannu adnoddau a gwasanaethau eGaffael hyd at 31 Mawrth 2020. Nid yw'r contractau ar gyfer yr adnoddau hyn yn gyson â'r ymrwymiad cyllidebol a disgwylir i'r contractau ddod i ben ar 11 Ionawr 2019. Ni allwn ymestyn y trefniadau presennol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ariannu adnoddau a gwasanaethau eGaffael hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo i gysoni dyddiad gorffen y gwasanaeth â'r cyllid.

Rydym wedi cynnal sesiynau â rhanddeiliaid er mwyn gweld beth yw eu blaenoriaethau uniongyrchol a chytuno ar y camau nesaf. Cafodd yr arfarniad o opsiynau ar gyfer dull gweithredu tactegol byrdymor ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC i'w adolygu ym mis Medi. Byddwn yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ym mis Hydref. Bydd canlyniadau'r gweithdy i randdeiliaid yn cyfrannu at Achos Amlinellol Strategol sy'n cael ei baratoi. Rydym hefyd yn cynllunio sesiwn dechnoleg eGaffael â rhanddeiliaid er mwyn llywio'r Achos Busnes ymhellach. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael unwaith y byddwn wedi cadarnhau'r trefniadau hwyluso.

Neges Atgoffa am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas ag adnoddau eGaffael

Rydym wedi cynnal adolygiadau cydymffurfiaeth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ar yr adnoddau eGaffael sydd ar gael i'w defnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru. Bydd rhagor o fanylion ar gael ar GwerthwchiGymru maes o law. Bydd angen i gwsmeriaid gymryd mwy o gamau gweithredu ar gyfer eu cydymffurfiaeth eu hunain â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data gan mai nhw sy'n gyfrifol am sicrhau bod y cynnwys a'r data a gyhoeddwyd neu a rannwyd ganddynt hyd yma yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, yn ogystal â chynnwys sydd newydd gael ei gyhoeddi wrth ddefnyddio'r adnoddau eGaffael.