Skip to content

Adnoddau eGaffael

Adnoddau eGaffael

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu adnoddau eGaffael ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys eFasnachuCymru (Basware) ac eDendroCymru (BravoSolution ac AWARD).

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ariannu adnoddau a gwasanaethau eGaffael hyd at 31 Mawrth 2020. Mae'r contractau ar gyfer yr adnoddau hyn yn dod i ben ar 11 Ionawr 2019 ac ni ellir eu hymestyn. Fodd bynnag, rydym yn ystyried sut y gallwn barhau i ddarparu gwasanaeth nes y daw'r cyllid i ben.

Rydym wedi cynnal sesiynau â rhanddeiliaid i weld beth yw eu blaenoriaethau a chytuno ar y camau nesaf. Cafodd yr arfarniad o'r opsiynau ar gyfer dull gweithredu tactegol byrdymor ei gyflwyno i Grŵp Cyflawni'r GCC ym mis Medi. Ers hynny, rydym wedi ymgynghori â Phenaethiaid Caffael yr awdurdodau lleol a chynrychiolwyr SOCITM, a chynnal gweithdai i randdeiliad. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael pan fyddwn wedi cadarnhau'r trefniadau hwyluso.

Neges Atgoffa am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas ag adnoddau eGaffael

Rydym wedi cynnal adolygiadau cydymffurfio'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ar yr adnoddau eGaffael sydd ar gael i'w defnyddio gan y Sector Cyhoeddus yng Nghymru. Bydd rhagor o fanylion ar gael i sefydliadau ar GwerthwchiGymru maes o law.

Mae sefydliadau'n dal yn gyfrifol am sicrhau bod y cynnwys a'r data a gyhoeddwyd neu a rannwyd ganddynt hyd yma yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, yn ogystal â chynnwys sydd newydd gael ei gyhoeddi wrth ddefnyddio'r adnoddau eGaffael.

Bydd angen i sefydliadau sy'n defnyddio'r Adnoddau eGaffael canlynol gymryd camau gweithredu ychwanegol:

  • eDendroCymru - BravoSolution a Commerce Decisions (AWARD)
  • eFasnachuCymru – Basware
  • eDaliadau – Barclaycard
  • Rheolwr Portffolio Cyflenwyr – Dun & Bradstreet

Ewch i GwerthwchiGymru i gael rhagor o wybodaeth.