Skip to content

Y newyddion diweddaraf am adnoddau eGaffael

Y newyddion diweddaraf am adnoddau eGaffael

Y wybodaeth ddiweddaraf.

Bydd y trefniadau cytundebol presennol ar gyfer eFasnachuCymru, sy'n cynnwys eFasnachu i Ysgolion (Basware) ac eDendroCymru (BravoSolution ac AWARD), ar waith tan 11 Ionawr 2019. Mae'r broses o gaffael adnoddau ar gyfer y cyfnod ar ôl mis Ionawr 2019 yn mynd rhagddi, a'n nod yw sicrhau bod trefniadau newydd ar waith yn ystod yr hydref yn 2018. Caiff yr Arfarniad o'r Opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflawni'r GCC ym mis Mehefin.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd, cysylltwch â chynrychiolydd eich Grŵp Fforwm Categori yma neu anfonwch e-bost atom yn: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Gall cyflenwyr gofrestru eu diddordeb drwy GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig).

Y diweddaraf ar y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Mae Rheoliad Cyffredinol yr UE ar Ddiogelu Data yn gymwys o 25 Mai 2018 ymlaen, ac mae'n disodli Deddf Diogelu Data 1998 y DU. Mae'n ymestyn hawliau unigolion i reoli'r ffordd y caiff eu gwybodaeth bersonol ei chasglu a'i phrosesu, ac yn gosod amrywiaeth o rwymedigaethau newydd ar sefydliadau i fod yn fwy atebol am ddiogelu data. Mae cyfrifoldebau sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a Llywodraeth Cymru am fodloni gofynion y Rheoliad, yng nghyd-destun adnoddau eGaffael, wedi'u nodi mewn llythyr a anfonwyd at Benaethiaid Caffael.

Caiff sefydliadau eu hatgoffa o'r ffaith mai'r sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru sy'n gyfrifol o hyd am unrhyw gynnwys a data (boed yn ddata personol neu'n ddata busnes) y mae wedi'u darparu, eu hychwanegu, eu cyhoeddi neu eu cyfleu mewn cysylltiad ag adnoddau eGaffael. Mae sefydliadau yn gyfrifol o hyd am sicrhau bod y cynnwys a'r data a gyhoeddwyd neu a rannwyd ganddynt hyd yma yn cydymffurfio â'r Rheoliad, gan gynnwys cynnwys sydd newydd gael ei gyhoeddi