Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Digidol, Data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Digidol, Data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth

Mae'r tendr ar gyfer Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth wedi cael ei werthuso a'i gymedroli. Penodwyd Bloom Procurement Services Ltd fel y cyflenwr unigol ar gyfer darparu adnoddau digidol a TGCh o gronfa reoledig o ddarparwyr adnoddau.

Mae'r fframwaith yn caniatáu i adnoddau gael eu prynu drwy Ddatganiadau Gwaith ar wahân â therfynau amser gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'n darparu llwybr hyblyg, cydymffurfiol i gael mynediad at y sgiliau a'r arbenigedd sydd eu hangen i gefnogi'r gwaith o ddarparu prosiectau digidol a TGCh. Bydd Bloom yn cyflawni'r fframwaith mewn partneriaeth ag Atebion Solutions.

Gwnaethom friffio arweinwyr TGCh Awdurdodau Lleol am y fframwaith yng nghyfarfod diweddar Cymdeithas Rheolwyr TG ym mis Medi. Bydd Bloom Procurement Services Limited yn amserlennu digwyddiadau ymgysylltu â chwsmeriaid ledled Cymru i lansio'r fframwaith. Bydd rhagor o fanylion ar gael ar GwerthwchiGymru ym mis Hydref.

Byddwch hefyd yn gallu cwrdd â Bloom ar ei stondin yn Procurex.

Os hoffech drafod y fframwaith, neu drefnu sesiwn friffio benodol ar gyfer eich sefydliad / sector, cysylltwch â: Paul Robertson NPSICTCategory@llyw.cymru

Meddalwedd Rhaglenni Cymraeg sy'n Cydymffurfio

Rydym yn bwriadu sefydlu Grŵp Ffocws Cwsmeriaid ar gyfer cymwysiadau meddalwedd rhaglenni Cymraeg sy'n cydymffurfio. I gymryd rhan, neu i gael rhagor o fanylion, cysylltwch â ni: NPSICTCategory@llyw.cymru

Cytundeb Fframwaith Cyflenwi Dyfeisiau Amlswyddogaeth (MFD) y GCC a Gwasanaethau Cysylltiedig

Yn dilyn adolygiad, mae Cytundeb Fframwaith Cyflenwi Dyfeisiau Amlswyddogaeth (MFD) a Gwasanaethau Cysylltiedig wedi'i ymestyn hyd at 22 Ionawr 2020.

Cafodd arfarniad o opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC gyda'r argymhelliad i ymestyn y fframwaith 12 mis ar ôl y cyfnod cychwynnol o 2 flynedd. Ni chafwyd gwrthwynebiadau

Mae cyflenwyr y fframwaith Cyflenwi Dyfeisiau Amlswyddogaeth wedi cael gwybod am yr estyniad.

I gael rhagor o fanylion am y fframwaith, ewch i GwerthwchiGymru (mae angen mewngofnodi). Mae'r rhestr gyfredol o gyflenwyr hefyd wedi cael ei diwygio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy e-bost: NPSICTCategory@llyw.cymru

Cytundeb Fframwaith Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth (IAS) y GCC

Bydd cytundeb fframwaith y Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth yn dod i ben ar 15 Tachwedd 2018.

Mae'r rhestr gyfredol o gyflenwyr wedi cael ei diwygio yn GwerthwchiGymru.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas â Fframweithiau TGCh y GCC

Gydag un eithriad, mae pob cyflenwr fframwaith TGCh y GCC wedi llofnodi nodiadau newid contract y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data sy'n sicrhau'r gydymffurfiaeth â'r GCC. Diweddarwyd sefyllfa ddiweddaraf y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data er mwyn adlewyrchu'r camau gweithredu a gymerwyd gan y GCC. Mae hwn ar gael ar GwerthwchiGymru yn yr ardal ar fframweithiau TGCh y GCC.