Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Digidol, Data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Digidol, Data a TGCh

Trefniadau newydd ar ôl mis Ionawr 2019

Neges Atgoffa am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas ag adnoddau eGaffael

Caiff sefydliadau eu hatgoffa o'r ffaith mai'r sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru sy'n gyfrifol o hyd am unrhyw gynnwys a data (boed yn ddata personol neu'n ddata busnes) y mae wedi'u darparu, eu hychwanegu, eu cyhoeddi neu eu cyfleu mewn cysylltiad ag adnoddau eGaffael. Mae sefydliadau yn gyfrifol o hyd am sicrhau bod y cynnwys a'r data a gyhoeddwyd neu a rannwyd ganddynt hyd yma yn cydymffurfio â'r Rheoliad, gan gynnwys cynnwys sydd newydd gael ei gyhoeddi.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data mewn perthynas â Fframweithiau TGCh y GCC

Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr ein Fframwaith wedi llofnodi nodiadau newid contract y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data sy'n sicrhau'r gydymffurfiaeth / rhoi'r sicrwydd i'r GCC. Ceir amlinelliad o'r sefyllfa ddiweddaraf ar GwerthwchiGymru yn yr ardal ar Fframweithiau TGCh y GCC.

Fframwaith Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth (IAS) y GCC

Yn dilyn adolygiad, bydd Cytundeb Fframwaith y Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod cychwynnol ar 15 Tachwedd 2018.

Dechreuodd y fframwaith ar 16 Tachwedd 2016 am gyfnod cychwynnol o 2 flynedd. Cafodd ei sefydlu er mwyn ein galluogi i ymestyn y fframwaith 2 flynedd.

Cafodd yr arfarniad o opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC â'r argymhelliad i ganiatáu i'r fframwaith ddod i ben ar ôl y cyfnod cychwynnol o 2 flynedd.

Rhoddwyd gwybod i bob cyflenwr y fframwaith Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth ar ddechrau mis Medi.

Nid yw'n effeithio ar ymrwymiadau'r Contract yn ôl y Gofyn presennol a byddant yn parhau ar ôl i'r fframwaith ddod i ben. Bydd y broses o reoli contract y fframwaith yn parhau nes bod pob contract yn ôl y gofyn wedi dod i ben.

Gellir cael rhagor o fanylion ar GwerthwchiGymru

Fframwaith Gwasanaethau Ceblau Strwythuredig y GCC

Safonau Ceblau Newydd – Rheoliadau Cynhyrchion Adeiladu'r UE 305/2011 ('y CPR', BS-EN13501-6)

Mae Rheoliadau Cynhyrchion Adeiladu'r UE yn ceisio dileu rhwystrau technegol i fasnach cynhyrchion adeiladu yn y farchnad sengl Ewropeaidd. Mae'n gosod rhwymedigaethau ar weithgynhyrchwyr, dosbarthwyr a mewnforwyr cynhyrchion adeiladu pan gaiff y cynhyrchion hyn eu rhoi ar y farchnad. 

Nod y CPR yw sicrhau bod y wybodaeth am berfformiad cynhyrchion adeiladu, sef gwybodaeth sydd o ddiddordeb i ddylunwyr, adeiladwyr, awdurdodau cyhoeddus a defnyddwyr yn ddibynadwy. Cyflawnir hyn drwy gysoni safonau cynhyrchion Ewropeaidd ac Asesiadau Technegol Ewropeaidd gan ddefnyddio iaith dechnegol gyffredin a dulliau asesu unffurf.

I gael gosodiadau newydd ac i adnewyddu neu ymestyn gosodiadau sy'n bodoli eisoes, mae'n rhaid i'r ceblau sydd wedi'u gosod yn y mannau sydd wedi'u ffinio gan rwystrau tân allanol adeiladau a strwythurau eraill, fodloni'r gofynion newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.