Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cytundeb adnoddau digidol a TGCh ystwyth

Gwnaethom benodi Bloom Procurement Services Ltd fel unig gyflenwr i ddarparu adnoddau digidol a TGCh o gronfa o gyflenwyr adnoddau a reolir.

Mae'r fframwaith yn golygu bod modd i sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru brynu adnoddau drwy Ddatganiadau Gwaith (SoW) ar wahân â therfynau amser. Mae'n cynnig llwybr hyblyg a chydymffurfiol i ddefnyddio'r sgiliau a'r arbenigedd sydd eu hangen i gefnogi'r gwaith o gyflwyno prosiectau TGCh.

Bydd Bloom yn cyflwyno'r fframwaith mewn partneriaeth ag Atebion Solutions. Cewch gyfle i gwrdd â Bloom ar ei stondin yn Procurex Cymru, ar 8 Tachwedd 2018, lle  byddant yn lansio'r fframwaith ac yn dangos y system y bydd sefydliadau cwsmer yn ei defnyddio.

Bydd cwmnïau sydd am gofrestru fel darpar gyflenwyr adnoddau ar y fframwaith hwn hefyd yn defnyddio'r un system.

Mae nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu wedi'u trefnu gan Bloom ledled Cymru er mwyn cefnogi lansiad y fframwaith. Gweler isod am ragor o wybodaeth:

Lleoliad Dyddiad Amser
TechHub, Abertawe Dydd Mawrth 27 Tachwedd 08:00 – 12:00
Canolfan Fusnes Conwy Dydd Iau 29 Tachwedd 08.30: 12.00
Tramshed Tech, Caerdydd Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 08:00 – 12:00

Os hoffech drafod y fframwaith neu drefnu sesiwn friffio benodol ar gyfer eich sefydliad / sector, cysylltwch â ni yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.

Gall sefydliadau cwsmer neu ddarpar gyflenwyr adnoddau gysylltu â Bloom drwy'r blwch negeseuon e-bost Adira@bloom.services

Mae'r holl ddogfennau canllaw i gwsmeriaid bellach ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Cytundeb Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TGCh (ITPS) y GCC

Mae adolygiad i werthuso p’un a ddylid ymestyn y fframwaith wedi'i gwblhau. Cafodd yr arfarniad o opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC â'r argymhelliad i ymestyn y fframwaith 12 mis. Ni chafwyd gwrthwynebiadau.

Mae cytundeb fframwaith ITPS wedi'i ymestyn tan 3 Ionawr 2020 a rhoddwyd gwybod i'r cyflenwyr am hyn.

Ewch i GwerthwchiGymru i weld y rhestr ddiweddaraf o gyflenwyr.

Cysylltwch â'r Tîm Categori TGCh os oes gennych unrhyw ymholiadau NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.

Cytundeb fframwaith system rheoli llyfrgelloedd (LMS) y GCC

Bydd cyflenwr y fframwaith LMS yn cynnal ymarfer meincnodi yn ystod y misoedd nesaf. Caiff yr allbwn ei rannu â sefydliadau cwsmer yr awdurdodau lleol sy'n defnyddio'r fframwaith, er mwyn helpu i roi gwybod iddynt am eu hopsiynau ar ôl i'r fframwaith ddod i ben ar 2 Medi 2020.

Digwyddiad eDaliadau

Grŵp Defnyddwyr Blynyddol eDaliadau – Barclaycard

Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr ar 15 Tachwedd.

Er mwyn mynegi eich diddordeb, cysylltwch â  Janet.Reed@barclaycard.co.uk

Procurex – Cyflenwyr TGCh y GCC

Bydd modd i gwsmeriaid gwrdd â chyflenwyr TGCh canlynol y GCC ar eu stondinau yn Procurex Cymru, sy'n cael ei gynnal yn Arena Motorpoint, Caerdydd ar 8 Tachwedd 2018.

Fframwaith Cyflenwyr
System Brynu Ddynamig ar gyfer Digideiddio
Storio a Gwaredu (DS&D)
Elite Paper Solutions (ar stondin WCVA)
Fframwaith dyfeisiau amlswyddogaeth a gwasanaethau cysylltiedig Altodigital
Konica Minolta Business Solutions (DU)
Ricoh UK Ltd
XMA Ltd
Cytundeb adnoddau digidol a TGCh ystwyth Bloom Procurement Services
Fframwaith cynhyrchion a gwasanaethau TG Centerprise International Ltd
Comcen Computer Supplies Ltd
Softcat