Skip to content

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Adnoddau eGaffael

GDPR / Telerau Defnyddio ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus Cymru

Dyfarnwyd contractau newydd ar gyfer darparu adnoddau a gwasanaethau eGaffael i BravoSolution a Basware. Dechreuodd y contractau ar 12 Ionawr 2019 ac maent yn dod i ben ar 31 Mawrth 2020 pan fydd cyllid Llywodraeth Cymru yn dod i ben hefyd.

Nid yw cynnwys eFasnachuiYsgolion sydd yn y catalogau'n cael ei reoli (h.y. caiff ei ddiweddaru gan gyflenwyr). Mae hyn yn golygu nad yw'r GCC na Llywodraeth Cymru yn rheoli eitemau na phrisiau. Argymhellwn y dylai ysgolion ystyried trosglwyddo o ddefnyddio'r adnodd hwn cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod hyn yn bodloni gweithdrefnau caffael lleol.

Byddwn yn cyfathrebu â chwsmeriaid ynglŷn â threfniadau gadael a throsglwyddo mewn cylchlythyrau yn y dyfodol.

Oherwydd y newidiadau mewn deddfwriaeth o dan y rheoliadau GDPR, mae gan broseswyr Data gyfrifoldeb cyfreithiol i gydymffurfio â'r GDPR, gan gynnwys y data a brosesir ar ran rheolydd, ac maent yn atebol o dan y Rheoliad. Drwy fewngofnodi i'r adnoddau, rydych yn derbyn y cyfrifoldebau hyn.

Gellir dod o hyd i ddogfennau 'Hysbysiad Defnyddiwr' sy'n nodi gwybodaeth am gyfrifoldebau defnyddwyr o ran y GDPR, o fewn adrannau 3 a 4.

Hysbysiadau preifatrwydd caffael

Crëwyd adran ar gyfer Hysbysiadau Preifatrwydd sector cyhoeddus Cymru ar wefan GwerthwchiGymru.

Dylai pob sefydliad anfon ei ddolen i'r Hysbysiad Preifatrwydd Caffael i NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru a fydd yn trefnu i'r rhestr gael ei diweddaru.

Caiff tudalen mewngofnodi eDendroCymru ei diweddaru maes o law i gynnwys dolen i bob Hysbysiad Preifatrwydd ar GwerthwchiGymru.

Hyfforddiant adnoddau eGaffael

Mae nifer gyfyngedig o sesiynau hyfforddiant gloywi BravoSolution ar gael ar gyfer defnyddwyr sector cyhoeddus Cymru.

Cynigir y sesiynau hyn ar sail y cyntaf i'r felin.

Bydd yn ofynnol i fynychwyr ddarparu eu hystafell hyfforddi eu hunain a gliniadur cydnaws / dyfais gyfatebol er mwyn cael hyfforddiant ar y diwrnod.

Os hoffech fynegi diddordeb ar gyfer eich sector, cysylltwch â ni yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Strategaeth gaffael ddigidol

Tynnodd y Datganiad Ysgrifenedig a oedd yn cyhoeddi'r adolygiad o'r GCC a Gwerth Cymru, a wnaed gan gyn-Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, sylw at yr angen am strategaeth gaffael ddigidol arloesol.

Mae achos amlinellol strategol yn cael ei ddatblygu er mwyn nodi sut olwg fydd ar eGaffael yn y dyfodol y tu hwnt i 2020. Diben yr achos amlinellol yw nodi rhestr fer o dri i bedwar opsiwn busnes i'w dadansoddi ymhellach.

Rydym wedi gwahodd rhanddeiliaid caffael a digidol y sector cyhoeddus i fynychu gweithdai yng Ngogledd a De Cymru er mwyn archwilio hyn ym mis Mawrth 2019.

Cynhelir y gweithdai gan hwylusydd annibynnol er mwyn nodi'r technolegau mwyaf addas, y gellid eu hystyried ar gyfer dadansoddiad pellach. Bydd yr allbwn o'r gweithdai hyn yn cyfrannu at yr achos amlinellol strategol. 

Cytundeb fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS) y GCC

Mae'r cytundeb fframwaith ITPS wedi'i ymestyn tan 3 Ionawr 2020.

Rydym yn cyfarfod â chwsmeriaid er mwyn deall eu gofynion y tu hwnt i fis Ionawr 2020.

Os oes gennych unrhyw adborth ar y fframwaith hwn, cysylltwch â NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru