Skip to content

Y newyddion diweddaraf am digidol, data a TGCh

Y newyddion diweddaraf am digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Adnoddau eGaffael

Mae Grŵp Cyflenwi'r GCC wedi gofyn i'r GCC gynnal ymarfer caffael ar gyfer adnoddau eGaffael i'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Sefydlwyd Grŵp Fforwm Categorïau gyda chynrychiolaeth sector o blith: Llywodraeth Leol, Iechyd, Addysg Bellach ac Addysg Uwch, yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân, Tai, Cyfoeth Naturiol Cymru, Comisiwn y Cynulliad (gan gynnwys cyrff a noddir) Llywodraeth Cymru a'r GCC. Bydd timau Polisi a Gwybodaeth Fusnes Busnes Cymru, Gwerth Cymru hefyd yn darparu mewnbwn pwnc i'r broses gaffael.

Bydd y Grŵp yn cyfarfod ar 6 Mawrth 2018 er mwyn adolygu Ffactorau Llwyddiant Hanfodol caffael, cyrchu opsiynau a datblygu'r strategaeth gaffael lefel uchel arfaethedig y disgwylir iddi gael ei chyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC yn ddiweddarach ym mis Mawrth.

Bwriadwn gynnal digwyddiad diwydiant arall ym mis Mawrth er mwyn diweddaru'r farchnad am gynnydd. Ychwanegir manylion pellach at yr Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr. Gall cyflenwyr barhau i gofrestru eu diddordeb drwy'r hysbysiad ar GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth neu am y cynnydd diweddaraf, cysylltwch â ni yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fframwaith gwasanaethau ceblau strwythuredig

Dechreuodd y fframwaith hwn ar 1 Awst 2016 am gyfnod cychwynnol o ddwy flynedd, a ddaw i ben ar 31 Gorffennaf 2018, gydag opsiwn i ymestyn am gyfnodau hyd at ddwy flynedd.

Yn ddiweddar gwnaethom gynnal adolygiad er mwyn gwerthuso p'un a ddylid ymestyn y fframwaith ai peidio, a wnaeth gynnwys trafodaethau â chyflenwyr y fframwaith ac arolwg o randdeiliaid ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Cafodd yr arfarniad o opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC i'w adolygu ar 7 Chwefror 2018, ac ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad i'r argymhelliad i ymestyn y fframwaith 12 mis. Rydym wedi hysbysu cyflenwyr y fframwaith, a bydd GwerthwchiGymru yn cael ei diweddaru yn fuan.

Y wybodaeth gaffael ddiweddaraf am wasanaethau adnoddau digidol a TGCh

Nod y Cytundeb Gwasanaethau Adnoddau Digidol a TGCh yw helpu sefydliadau i drosglwyddo i systemau digidol a chynnal eu systemau etifeddol ar yr un pryd. Cynhaliwyd sesiwn wybodaeth i gyflenwyr ar 14 Chwefror 2018, er mwyn rhannu manylion y broses gaffael i ddod. Daeth 24 o gyflenwyr o'r diwydiant Digidol a TGCh i'r digwyddiad, a chaiff sesiynau un i un dilynol eu cynnal ar 1 ac 2 Mawrth. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth yn ein cylchlythyr misol sydd i ddod.

Cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.