Skip to content

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGC

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGC

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth

Mae'r tendr am gontract cyflenwr unigol ar gyfer y Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth bellach ar gau ac mae gwerthusiadau wedi dechrau.

Y dyddiad ‘lansio’ arfaethedig yw 1 Hydref 2018.

Diben y cytundeb yw:

  • penodi "partner cyflenwi" i sicrhau bod adnoddau ar gael ar sail niwtral ac yn ôl maint elw penodedig safonol drwy sector cyhoeddus cyfan Cymru
  • lleihau cymhlethdod wrth gyflwyno adnoddau
  • manteisio ar sgiliau ac arbenigedd i ategu adnoddau mewnol a gallu mewnol sefydliadau cwsmer
  • sicrhau bod cadwyn gyflenwi amrywiol, gan gynnwys microfusnesau, ar gael.

Caiff yr adnoddau eu prynu drwy Ddatganiadau Gwaith ar wahân â therfynau amser, gan sicrhau mai dim ond gwasanaethau ac adnoddau sy'n seiliedig ar brosiectau ac sydd o fewn cwmpas y cytundeb y gellir eu prynu. Bydd gofyn i'r partner cyflenwi ddatblygu a rheoli cronfa adnoddau o ddarparwyr trydydd parti er mwyn ateb y galw newidiol a'r dirwedd dechnoleg sy'n gyson newid, tra'n hwyluso ymrwymiad Gweinidogion Cymru i gefnogi twf economaidd yng Nghymru.

Bydd penodi'r partner cyflenwi cywir yn hollbwysig er mwyn darparu gwasanaeth o ansawdd am faint elw rhesymol a sicrhau bod y cytundeb yn llwyddiannus. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael panel gwerthuso sy'n adlewyrchu'r sail gwsmeriaid. Felly, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gynnal y gwerthusiadau. Caiff ymatebion chwe chwestiwn ysgrifenedig ac arddangosiadau cyflenwyr eu gwerthuso. Gweler yr amserlen amcangyfrifedig isod:

Briff Gwerthuso Galwad Cynadledda (1 awr) yr wythnos sy'n dechrau ar 18 Mehefin 2018
Gwerthusiad Technegol Unigol Gwerthuso o bell gan ddefnyddio adnodd eDdyfarnu (3 wythnos) yr wythnos sy'n dechrau ar 18 Mehefin 2018
Cymedroli Technegol Wyneb yn wyneb neu alwad cynadledda (hanner diwrnod) yr wythnos sy'n dechrau ar 9 Gorffennaf 2018
Briff Arddangos Galwad Cynadledda (1 awr) yr wythnos sy'n dechrau ar 9 Gorffennaf 2018
Gwerthuso Arddangosiad Arddangos yn bersonol (2 ddiwrnod) yr wythnos sy'n dechrau ar 30 Gorffennaf 2018
Cymedroli Arddangosiad Wyneb yn wyneb neu alwad cynadledda (hanner diwrnod) yr wythnos sy'n dechrau ar 13 Awst 2018

Nodwch fod yr amserlen uchod yn un ddangosol a gall nifer yr ymatebion i'r tendr effeithio arni.

Os hoffech gymryd rhan yn elfen ysgrifenedig neu arddangos y gwerthusiadau, cysylltwch â Paul Robertson yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.

Disgwylir i'r contract ddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Hydref 2018.

Y diweddaraf ar fframweithiau digidol, data a TGCh y GCC a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr y fframwaith digidol, data a TGCh wedi llofnodi hysbysiadau newid contract sy'n sicrhau cydymffurfiaeth / rhoi sicrwydd i'r GCC. Ystyriwyd a ddylid atal nifer fach o gyflenwyr nad ydynt wedi ymateb i geisiadau. Os caiff y penderfyniad hwn ei wneud, byddwn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid drwy GwerthwchiGymru.

Gweler GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi) i gael y wybodaeth ddiweddaraf.