Skip to content

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGC

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGC

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth (IAS) a Chyflenwi Dyfeisiau Amlswyddogaeth (MFD)

Rydym yn edrych ar opsiynau ar gyfer darparu Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth a Dyfeisiau Amlswyddogaeth ar ôl i gyfnod cychwynnol cyfredol y fframweithiau, sy'n para dwy flynedd, ddod i ben (ar 22 Ionawr 2019). Byddwn yn cyflwyno arfarniadau o opsiynau i Grŵp Cyflawni'r GCC erbyn yr hydref er mwyn i gynrychiolwyr cwsmeriaid eu hystyried.

Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth

Mae'r tendr am gontract cyflenwr unigol ar gyfer y Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth yn cael ei werthuso.

Diben y cytundeb yw:

  • lleihau cymhlethdod wrth gyflwyno adnoddau
  • manteisio ar sgiliau ac arbenigedd i ategu adnoddau mewnol a gallu mewnol sefydliadau cwsmer
  • sicrhau bod cadwyn gyflenwi amrywiol, gan gynnwys microfusnesau, ar gael.
Ein nod yw penodi "partner cyflenwi" i sicrhau bod adnoddau ar gael ar sail niwtral ac yn ôl maint elw penodedig safonol ar draws sector cyhoeddus cyfan Cymru.

Caiff ymatebion chwe chwestiwn ysgrifenedig ac arddangosiadau cyflenwyr eu gwerthuso.

Amserlen y gwerthusiad:

  • w/dechrau 18/06: Gwerthusiad technegol unigol - Gwerthuso o bell gan ddefnyddio adnodd eDdyfarnu (tair wythnos)
  • w/dechrau 09/07: Cymedroli technegol - Wyneb yn wyneb neu alwad cynadledda (hanner diwrnod)
  • w/dechrau 09/07: Briff arddangos - Galwad cynadledda (1 awr)
  • w/dechrau 30/07: Gwerthuso arddangosiad - Arddangos yn bersonol (dau ddiwrnod)
  • w/dechrau 13/08: Cymedroli arddangosiad - Wyneb yn wyneb neu alwad cynadledda (hanner diwrnod)
Mae'r amserlen uchod yn un ddangosol a gall nifer yr ymatebion i'r tendr effeithio arni.

Hoffem ddiolch i'n cwsmeriaid sydd wedi cyfrannu at y tendr a'r broses werthuso.

Os hoffech drafod y fframwaith, cysylltwch â Paul Robertson yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Disgwylir i'r contract ddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Hydref 2018.

Y wybodaeth ddiweddaraf am fframweithiau Digidol, Data a TGCh y GCC

Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr y fframwaith digidol, data a TGCh wedi llofnodi nodiadau newid contract GDPR gan sicrhau cydymffurfiaeth a rhoi'r sicrwydd sydd eu hangen ar ein cwsmeriaid. Ceir amlinelliad o'r sefyllfa ddiweddaraf ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi)