Skip to content

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Digidol, Data a TGCh Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Digidol, Data a TGCh Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Digidol, Data a TGCh Ionawr 2018

eDendroCymru

Ar 29 Tachwedd, cyhoeddodd BravoSolutions y bydd yn cael ei gaffael gan Jaggaer (SciQuest gynt). Cwblhawyd y broses gaffael ar 28 Rhagfyr 2017. Rydym ar ddeall na ddylai hyn effeithio ar unrhyw wasanaethau a ddarperir eisoes gan eDendrCymru. Caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei chyhoeddi drwy rwydwaith Addysg BravoSolution (BEN).

Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS)

Hoffem atgoffa cwsmeriaid i gatalog ITPS Cymru Gyfan gael ei dynnu oddi ar eFasnachu Cymru ar 1 Rhagfyr 2017.

Fframwaith Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth (IAS)

Mae Info-Assure Limited wedi newid ei enw i BSI Cybersecurity and Information Resilience (UK) Ltd.

Mae PWC wedi trefnu digwyddiad “Game of Threats – Responding to cyber threats, how prepared are you” yng Nghaerdydd ddydd Llun 26 Chwefror 2018. Gellir cael rhagor o fanylion am y digwyddiad a sut i gofrestru yn pwc.co.uk/who-we-are/regional-sites/wales/insights/organisations-can-no-longer-afford-to-ignore-the-risk-of-cyber-a1.html

Fframwaith Gwasanaethau Digidol Cymru Gyfan

Nod y Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh yw helpu sefydliadau i drosglwyddo i systemau digidol a chynnal eu systemau etifeddol ar yr un pryd. Gwnaed hyn drwy broses lywodraethu’r GCC ac mae wedi cael ei gymeradwyo. Ni fu’r cytundebau arfaethedig canlynol yn rhan o’r broses lywodraethu eto.

  • System Prynu Dynamig (DPS) ar gyfer Meddalwedd sy’n Cydymffurfio ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru: Cytundeb Amlgyflenwr ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau meddalwedd sy’n cyrraedd safonau’r Gymraeg, achrediad Cyber Essentials a safonau hygyrchedd.
  • Fframwaith Gwasanaethau Digidol a TGCh: Fframwaith Amlgyflenwr ar gyfer darparu Gwasanaethau Digidol a TGCh. Caiff y cytundeb hwn ei anelu at ddarparu gwasanaethau mwy cymhleth a mwy o faint, gyda’r Cyflenwr yn cymryd mwy o gyfrifoldeb a risg wrth ddarparu gwasanaethau.

Byddwn yn gadael Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw Fframwaith Gwasanaethau Digidol Cymru Gyfan ar agor er mwyn gallu parhau i gyfathrebu

Gellir gweld yr Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar wahân ar gyfer y Cytundeb Adnoddau Hyblyg Digidol a TGCh yma.

Fframwaith Gwasanaethau Ceblau Strwythuredig y GCC

Cyflwynir arfarniad o opsiynau i Grŵp Cyflenwi’r GCC cyn y cyfarfod ym mis Chwefror ynghylch y cyfnod ymestyn dewisol ar gyfer y fframwaith hwn.

Mae’r fframwaith yn cynnwys 6 ardal ddaearyddol:

  • Lot 1 – Gogledd-ddwyrain Cymru
  • Lot 2 – Gogledd-orllewin Cymru
  • Lot 3 – De-ddwyrain Cymru
  • Lot 4 – De-orllewin Cymru
  • Lot 5 – Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Lot 6 – Cymru Gyfan

Mae cyfnod cychwynnol y Fframwaith yn dod i ben ar 31/07/2018. Ceir opsiwn i ymestyn y Fframwaith am gyfnodau pellach (hyd at 2 flynedd o ddiwedd y cyfnod cychwynnol).

Rydym yn croesawu sylwadau gan sefydliadau cwsmeriaid a fydd yn cyfrannu at yr arfarniad o opsiynau. Cwblhawyd arolygon Doopoll gan gynrychiolwyr sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru, yn ogystal â’r ymgynghoriad â chyflenwyr ar y fframwaith.

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru