Skip to content

Digwyddiadau rhwydweithio â chwsmeriaid – yn dod yn fuan

Digwyddiadau rhwydweithio â chwsmeriaid – yn dod yn fuan

Gweithgaredd yn dilyn adolygiad o'r Gwerth Cymru a'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Fis Medi diwethaf, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar y pryd, Mark Drakeford, ddatganiad ysgrifenedig ar yr adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru.

Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i weithredu nodau'r datganiad.

Rydym yn cydweithio â'n cwsmeriaid i ddatblygu ein cynllun ymgysylltu ar gyfer y dyfodol, ac rydym wedi bod yn ddiolchgar iawn am gymorth cydweithwyr caffael Awdurdodau Lleol CLlLC, GIG Cymru, a chydweithwyr yn swyddfa Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth helpu i lywio ein syniadau. Diolch i bawb am eu cymorth hyd yma.

Byddwn yn parhau i ymgysylltu drwy gydol Chwefror, mis Mawrth a thu hwnt, gan gynnwys sectorau eraill, felly os nad ydych wedi clywed gennym eto, byddwn yn cysylltu â chi yn fuan.

Gofynnwyd i ni gynnal digwyddiadau rhwydweithio â chwsmeriaid yn ystod y gwanwyn er mwyn ein helpu i'ch cynnwys a'ch hysbysu ymhellach. Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau yn y gogledd, y canolbarth a'r de.

Hoffem rannu â chi y themâu allweddol a nodwyd o ran caffael, ynghyd â'r gwaith a wnaed i gyflawni nodau'r datganiad hyd yma. Hoffem hefyd glywed gennych o ran y materion yr hoffech i ni eu hystyried.

Byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau er mwyn i ni allu cynnal digwyddiad sy'n diwallu eich anghenion.

Cysylltwch â Helen Oliver yn NPSEngage@llyw.cymru os oes gennych unrhyw awgrymiadau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth.